kuān 縣

完全符合 「kuān 縣」 有1筆

序號1縣
序號 1
詞目
音讀 kuān
釋義 地方行政單位。
完全符合 「kuān 縣」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuān 地方行政單位。

部分符合 「kuān 縣」 有19筆

序號1縣立
序號 1
詞目 縣立
音讀 kuān-li̍p
釋義 由縣政府所設立的。
序號2縣長
序號 2
詞目 縣長
音讀 kuān-tiúnn
釋義 一縣的最高行政首長。
序號3縣民
序號 3
詞目 縣民
音讀 kuān-bîn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4縣府
序號 4
詞目 縣府
音讀 kuān-hú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5縣市
序號 5
詞目 縣市
音讀 kuān-tshī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6縣政
序號 6
詞目 縣政
音讀 kuān-tsìng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7苗栗縣
序號 7
詞目 苗栗縣
音讀 Biâu-li̍k-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號8宜蘭縣
序號 8
詞目 宜蘭縣
音讀 Gî-lân-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號9花蓮縣
序號 9
詞目 花蓮縣
音讀 Hua-liân-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號10雲林縣
序號 10
詞目 雲林縣
音讀 Hûn-lîm-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號11嘉義縣
序號 11
詞目 嘉義縣
音讀 Ka-gī-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號12金門縣
序號 12
詞目 金門縣
音讀 Kim-mn̂g-kuān
釋義 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號13南投縣
序號 13
詞目 南投縣
音讀 Lâm-tâu-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號14連江縣
序號 14
詞目 連江縣
音讀 Liân-kang-kuān
釋義 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號15澎湖縣
序號 15
詞目 澎湖縣
音讀 Phînn-ôo-kuān
釋義 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號16屏東縣
序號 16
詞目 屏東縣
音讀 Pîn-tong-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號17新竹縣
序號 17
詞目 新竹縣
音讀 Sin-tik-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號18臺東縣
序號 18
詞目 臺東縣
音讀 Tâi-tang-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號19彰化縣
序號 19
詞目 彰化縣
音讀 Tsiong-huà-kuān
釋義 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
部分符合 「kuān 縣」 有19筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 縣立 kuān-li̍p 由縣政府所設立的。
2 縣長 kuān-tiúnn 一縣的最高行政首長。
3 縣民 kuān-bîn (臺華共同詞 ,無義項)
4 縣府 kuān-hú (臺華共同詞 ,無義項)
5 縣市 kuān-tshī (臺華共同詞 ,無義項)
6 縣政 kuān-tsìng (臺華共同詞 ,無義項)
7 苗栗縣 Biâu-li̍k-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
8 宜蘭縣 Gî-lân-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
9 花蓮縣 Hua-liân-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
10 雲林縣 Hûn-lîm-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
11 嘉義縣 Ka-gī-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
12 金門縣 Kim-mn̂g-kuān 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
13 南投縣 Lâm-tâu-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
14 連江縣 Liân-kang-kuān 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
15 澎湖縣 Phînn-ôo-kuān 離島(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
16 屏東縣 Pîn-tong-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
17 新竹縣 Sin-tik-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
18 臺東縣 Tâi-tang-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
19 彰化縣 Tsiong-huà-kuān 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)