kuán 館

部分符合 「kuán 館」 有70筆

序號61臺鐵美術館
序號 61
詞目 臺鐵美術館
音讀 Tâi-thih Bí-su̍t-kuán
釋義 高雄輕軌站名
序號62臺灣民俗北投文物館
序號 62
詞目 臺灣民俗北投文物館
音讀 Tâi-uân Bîn-sio̍k Pak-tâu Bûn-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號63臺灣林業陳列館
序號 63
詞目 臺灣林業陳列館
音讀 Tâi-uân Lîm-gia̍p Tîn-lia̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號64天文館
序號 64
詞目 天文館
音讀 Thian-bûn-kuán
釋義 附錄-地名-文教處所
序號65張大千紀念館
序號 65
詞目 張大千紀念館
音讀 Tiunn-tāi-tshian Kì-liām-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號66草山行館
序號 66
詞目 草山行館
音讀 Tsháu-suann Hîng-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號67錢穆紀念館
序號 67
詞目 錢穆紀念館
音讀 Tsînn-bo̍k Kì-liām-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號68自來水博物館
序號 68
詞目 自來水博物館
音讀 Tsū-lâi-tsuí Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號69大稻埕偶戲館
序號 69
詞目 大稻埕偶戲館
音讀 Tuā-tiū-tiânn Ngóo-hì-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號70戲館邊的豬母,袂歕簫嘛會拍拍。
序號 70
詞目 戲館邊的豬母,袂歕簫嘛會拍拍。
音讀 Hì-kuán pinn ê ti-bó, bē pûn siau mā ē phah-phik.
釋義 戲館邊的母豬,戲聽多了,不會吹簫,也會打拍子。比喻常見無難事;或指人易受周圍環境影響。
部分符合 「kuán 館」 有70筆
序號 詞目 音讀 釋義
61 臺鐵美術館 Tâi-thih Bí-su̍t-kuán 高雄輕軌站名
62 臺灣民俗北投文物館 Tâi-uân Bîn-sio̍k Pak-tâu Bûn-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
63 臺灣林業陳列館 Tâi-uân Lîm-gia̍p Tîn-lia̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
64 天文館 Thian-bûn-kuán 附錄-地名-文教處所
65 張大千紀念館 Tiunn-tāi-tshian Kì-liām-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
66 草山行館 Tsháu-suann Hîng-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
67 錢穆紀念館 Tsînn-bo̍k Kì-liām-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
68 自來水博物館 Tsū-lâi-tsuí Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
69 大稻埕偶戲館 Tuā-tiū-tiânn Ngóo-hì-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
70 戲館邊的豬母,袂歕簫嘛會拍拍。 Hì-kuán pinn ê ti-bó, bē pûn siau mā ē phah-phik. 戲館邊的母豬,戲聽多了,不會吹簫,也會打拍子。比喻常見無難事;或指人易受周圍環境影響。