kuán 館

部分符合 「kuán 館」 有70筆

序號41公館
序號 41
詞目 公館
音讀 Kong-kuán
釋義 臺北捷運松山新店線站名
序號42公館鄉
序號 42
詞目 公館鄉
音讀 Kong-kuán-hiong
釋義 苗栗縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號43郭元益糕餅博物館
序號 43
詞目 郭元益糕餅博物館
音讀 Kueh Guân-ik Ko-piánn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號44南港展覽館
序號 44
詞目 南港展覽館
音讀 Lâm-káng Tián-lám-kuán
釋義 臺北捷運文湖線、板南線站名
序號45李石樵美術館
序號 45
詞目 李石樵美術館
音讀 Lí Tsio̍h-tsiâu Bí-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號46歷史博物館
序號 46
詞目 歷史博物館
音讀 Li̍k-sú Phok-bu̍t-kuán
釋義 附錄-地名-文教處所
序號47林安泰古厝民俗文物館
序號 47
詞目 林安泰古厝民俗文物館
音讀 Lîm An-thài Kóo-tshù Bîn-sio̍k Bûn-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號48林語堂紀念館
序號 48
詞目 林語堂紀念館
音讀 Lîm Gú-tông Kì-liām-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號49琉園水晶博物館
序號 49
詞目 琉園水晶博物館
音讀 Liû-uân Tsuí-tsinn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號50北投溫泉博物館
序號 50
詞目 北投溫泉博物館
音讀 Pak-tâu Un-tsuânn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號51袖珍博物館
序號 51
詞目 袖珍博物館
音讀 Siù-tin Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號52樹火紀念紙博物館
序號 52
詞目 樹火紀念紙博物館
音讀 Sū-hué Kì-liām-tsuá Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號53順益臺灣原住民博物館
序號 53
詞目 順益臺灣原住民博物館
音讀 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號54臺北海洋館
序號 54
詞目 臺北海洋館
音讀 Tâi-pak Hái-iûnn-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號55臺北二二八紀念館
序號 55
詞目 臺北二二八紀念館
音讀 Tâi-pak Jī-jī-pat Kì-liām-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號56臺北故事館
序號 56
詞目 臺北故事館
音讀 Tâi-pak Kòo-sū-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號57臺北探索館
序號 57
詞目 臺北探索館
音讀 Tâi-pak Thàm-soh-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號58臺北當代藝術館
序號 58
詞目 臺北當代藝術館
音讀 Tâi-pak Tong-tāi Gē-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號59臺北市兒童交通博物館
序號 59
詞目 臺北市兒童交通博物館
音讀 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號60臺北市立天文科學教育館
序號 60
詞目 臺北市立天文科學教育館
音讀 Tâi-pak Tshī-li̍p Thian-bûn Kho-ha̍k Kàu-io̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
部分符合 「kuán 館」 有70筆
序號 詞目 音讀 釋義
41 公館 Kong-kuán 臺北捷運松山新店線站名
42 公館鄉 Kong-kuán-hiong 苗栗縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
43 郭元益糕餅博物館 Kueh Guân-ik Ko-piánn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
44 南港展覽館 Lâm-káng Tián-lám-kuán 臺北捷運文湖線、板南線站名
45 李石樵美術館 Lí Tsio̍h-tsiâu Bí-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
46 歷史博物館 Li̍k-sú Phok-bu̍t-kuán 附錄-地名-文教處所
47 林安泰古厝民俗文物館 Lîm An-thài Kóo-tshù Bîn-sio̍k Bûn-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
48 林語堂紀念館 Lîm Gú-tông Kì-liām-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
49 琉園水晶博物館 Liû-uân Tsuí-tsinn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
50 北投溫泉博物館 Pak-tâu Un-tsuânn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
51 袖珍博物館 Siù-tin Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
52 樹火紀念紙博物館 Sū-hué Kì-liām-tsuá Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
53 順益臺灣原住民博物館 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
54 臺北海洋館 Tâi-pak Hái-iûnn-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
55 臺北二二八紀念館 Tâi-pak Jī-jī-pat Kì-liām-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
56 臺北故事館 Tâi-pak Kòo-sū-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
57 臺北探索館 Tâi-pak Thàm-soh-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
58 臺北當代藝術館 Tâi-pak Tong-tāi Gē-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
59 臺北市兒童交通博物館 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
60 臺北市立天文科學教育館 Tâi-pak Tshī-li̍p Thian-bûn Kho-ha̍k Kàu-io̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)