kuan 官

完全符合 「kuan 官」 有1筆

序號1官
序號 1
詞目
音讀 kuan
釋義 官吏。 指生物身上有機能的部分。
完全符合 「kuan 官」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuan 官吏。 指生物身上有機能的部分。

部分符合 「kuan 官」 有4筆

序號1器官
序號 1
詞目 器官
音讀 khì-kuan
釋義 生物體中分任各種生理機能的部分。
序號2感官
序號 2
詞目 感官
音讀 kám-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3五官
序號 3
詞目 五官
音讀 ngóo-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4上官
序號 4
詞目 上官
音讀 Siōng-kuan
釋義 附錄-百家姓
部分符合 「kuan 官」 有4筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 器官 khì-kuan 生物體中分任各種生理機能的部分。
2 感官 kám-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
3 五官 ngóo-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
4 上官 Siōng-kuan 附錄-百家姓