khuán 款

部分符合 「khuán 款」 有36筆

序號21存款
序號 21
詞目 存款
音讀 tsûn-khuán
釋義 存放在金融機構的錢。
序號22有款
序號 22
詞目 有款
音讀 ū-khuán
釋義 仗著受人寵溺而故意撒嬌、耍派頭。
序號23募款
序號 23
詞目 募款
音讀 bōo-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24放款
序號 24
詞目 放款
音讀 hòng-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25付款
序號 25
詞目 付款
音讀 hù-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26貨款
序號 26
詞目 貨款
音讀 huè-khuán/hè-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27匯款
序號 27
詞目 匯款
音讀 huē-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28款式
序號 28
詞目 款式
音讀 khuán-sik
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號29繳款
序號 29
詞目 繳款
音讀 kiáu-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號30捐款
序號 30
詞目 捐款
音讀 kuan-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號31撥款
序號 31
詞目 撥款
音讀 puah-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號32車款
序號 32
詞目 車款
音讀 tshia-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號33借款
序號 33
詞目 借款
音讀 tsioh-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號34好歹在心內,喙脣皮相款待。
序號 34
詞目 好歹在心內,喙脣皮相款待。
音讀 Hó-pháinn tsāi sim-lāi, tshuì-tûn-phuê sio khuán-thāi.
釋義 不管好壞都放在心裡,見面三分情,口頭上還是要客客氣氣,以禮相待。
序號35喙脣皮相款待。
序號 35
詞目 喙脣皮相款待。
音讀 Tshuì-tûn-phuê sio khuán-thāi.
釋義 光用嘴巴說些體面話互相招待。比喻人只是口頭上敷衍,並非真心幫助。
序號36一个人一款命。
序號 36
詞目 一个人一款命。
音讀 Tsi̍t ê lâng tsi̍t khuán miā.
釋義 一個人一種命。每個人的命運、際遇各不相同,不用怨天尤人,要腳踏實地。
部分符合 「khuán 款」 有36筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 存款 tsûn-khuán 存放在金融機構的錢。
22 有款 ū-khuán 仗著受人寵溺而故意撒嬌、耍派頭。
23 募款 bōo-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
24 放款 hòng-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
25 付款 hù-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
26 貨款 huè-khuán/hè-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
27 匯款 huē-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
28 款式 khuán-sik (臺華共同詞 ,無義項)
29 繳款 kiáu-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
30 捐款 kuan-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
31 撥款 puah-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
32 車款 tshia-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
33 借款 tsioh-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
34 好歹在心內,喙脣皮相款待。 Hó-pháinn tsāi sim-lāi, tshuì-tûn-phuê sio khuán-thāi. 不管好壞都放在心裡,見面三分情,口頭上還是要客客氣氣,以禮相待。
35 喙脣皮相款待。 Tshuì-tûn-phuê sio khuán-thāi. 光用嘴巴說些體面話互相招待。比喻人只是口頭上敷衍,並非真心幫助。
36 一个人一款命。 Tsi̍t ê lâng tsi̍t khuán miā. 一個人一種命。每個人的命運、際遇各不相同,不用怨天尤人,要腳踏實地。