khuan 寬

完全符合 「khuan 寬」 有1筆

序號1寬
序號 1
詞目
音讀 khuan
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「khuan 寬」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khuan (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「khuan 寬」 有7筆

序號1放寬
序號 1
詞目 放寬
音讀 hòng-khuan
釋義 放鬆。
序號2寬限
序號 2
詞目 寬限
音讀 khuan-hān
釋義 延期。放寬、延長期限。
序號3寬容
序號 3
詞目 寬容
音讀 khuan-iông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4寬頻
序號 4
詞目 寬頻
音讀 khuan-pîn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5寬恕
序號 5
詞目 寬恕
音讀 khuan-sù
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6頻寬
序號 6
詞目 頻寬
音讀 pîn-khuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7拓寬
序號 7
詞目 拓寬
音讀 thok-khuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khuan 寬」 有7筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 放寬 hòng-khuan 放鬆。
2 寬限 khuan-hān 延期。放寬、延長期限。
3 寬容 khuan-iông (臺華共同詞 ,無義項)
4 寬頻 khuan-pîn (臺華共同詞 ,無義項)
5 寬恕 khuan-sù (臺華共同詞 ,無義項)
6 頻寬 pîn-khuan (臺華共同詞 ,無義項)
7 拓寬 thok-khuan (臺華共同詞 ,無義項)