guân 源

完全符合 「guân 源」 有1筆

序號1源
序號 1
詞目
音讀 guân
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「guân 源」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 guân (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「guân 源」 有23筆

序號1財源
序號 1
詞目 財源
音讀 tsâi-guân
釋義 錢財的來源。
序號2泉源
序號 2
詞目 泉源
音讀 tsuân-guân
釋義 泉水的源頭。
序號3水源頭
序號 3
詞目 水源頭
音讀 tsuí-guân-thâu
釋義 水的發源地。
序號4源頭
序號 4
詞目 源頭
音讀 guân-thâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5源自
序號 5
詞目 源自
音讀 guân-tsū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6發源地
序號 6
詞目 發源地
音讀 huat-guân-tē/huat-guân-tuē
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7淵源
序號 7
詞目 淵源
音讀 ian-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8客源
序號 8
詞目 客源
音讀 kheh-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9起源
序號 9
詞目 起源
音讀 khí-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10根源
序號 10
詞目 根源
音讀 kin-guân/kun-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11光源
序號 11
詞目 光源
音讀 kng-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12來源
序號 12
詞目 來源
音讀 lâi-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13能源
序號 13
詞目 能源
音讀 lîng-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14亂源
序號 14
詞目 亂源
音讀 luān-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15稅源
序號 15
詞目 稅源
音讀 suè-guân/sè-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16電源
序號 16
詞目 電源
音讀 tiān-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17資源
序號 17
詞目 資源
音讀 tsu-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18水源
序號 18
詞目 水源
音讀 tsuí-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19源泉
序號 19
詞目 源泉
音讀 Guân-tsuânn
釋義 火車線站名
序號20富源
序號 20
詞目 富源
音讀 Hù-guân
釋義 火車線站名
部分符合 「guân 源」 有23筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 財源 tsâi-guân 錢財的來源。
2 泉源 tsuân-guân 泉水的源頭。
3 水源頭 tsuí-guân-thâu 水的發源地。
4 源頭 guân-thâu (臺華共同詞 ,無義項)
5 源自 guân-tsū (臺華共同詞 ,無義項)
6 發源地 huat-guân-tē/huat-guân-tuē (臺華共同詞 ,無義項)
7 淵源 ian-guân (臺華共同詞 ,無義項)
8 客源 kheh-guân (臺華共同詞 ,無義項)
9 起源 khí-guân (臺華共同詞 ,無義項)
10 根源 kin-guân/kun-guân (臺華共同詞 ,無義項)
11 光源 kng-guân (臺華共同詞 ,無義項)
12 來源 lâi-guân (臺華共同詞 ,無義項)
13 能源 lîng-guân (臺華共同詞 ,無義項)
14 亂源 luān-guân (臺華共同詞 ,無義項)
15 稅源 suè-guân/sè-guân (臺華共同詞 ,無義項)
16 電源 tiān-guân (臺華共同詞 ,無義項)
17 資源 tsu-guân (臺華共同詞 ,無義項)
18 水源 tsuí-guân (臺華共同詞 ,無義項)
19 源泉 Guân-tsuânn 火車線站名
20 富源 Hù-guân 火車線站名