guân 原

完全符合 「guân 原」 有2筆

序號1原
序號 1
詞目
音讀 guân
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
序號2原
序號 2
詞目
音讀 Guân
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「guân 原」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 guân (單字不成詞者 ,無義項)
2 Guân 附錄-百家姓

部分符合 「guân 原」 有51筆

序號1原形
序號 1
詞目 原形
音讀 guân-hîng
釋義 本性、本來的樣子。
序號2原價
序號 2
詞目 原價
音讀 guân-kè
釋義 原定的價格。
序號3原告
序號 3
詞目 原告
音讀 guân-kò
釋義 向法院提出訴訟的人或法人。
序號4原理
序號 4
詞目 原理
音讀 guân-lí
釋義 最基本的、具有普遍性的規律、法則,可作為其他規律的基礎。
序號5原料
序號 5
詞目 原料
音讀 guân-liāu
釋義 指沒有經過加工製造的材料。
序號6原諒
序號 6
詞目 原諒
音讀 guân-liōng
釋義 寬恕諒解。
序號7原本
序號 7
詞目 原本
音讀 guân-pún
釋義 本來、原先。
序號8原性
序號 8
詞目 原性
音讀 guân-sìng
釋義 本性。
序號9原底
序號 9
詞目 原底
音讀 guân-té/guân-tué
釋義 原本、原先。
序號10原頭
序號 10
詞目 原頭
音讀 guân-thâu
釋義 原先、起初。 貨品的產銷商。
序號11原早
序號 11
詞目 原早
音讀 guân-tsá
釋義 原先、早先。
序號12原在
序號 12
詞目 原在
音讀 guân-tsāi
釋義 仍舊、照舊。與原來的一樣,沒有改變。
序號13原則
序號 13
詞目 原則
音讀 guân-tsik
釋義 標準或法則。
序號14原子筆
序號 14
詞目 原子筆
音讀 guân-tsú-pit
釋義 由美國人雷諾發明,形狀像自來水筆。書寫時筆尖的圓珠滾動,筆管中的油墨自動流出而寫成字。為目前最普遍的書寫工具。
序號15原全
序號 15
詞目 原全
音讀 guân-tsuân
釋義 痊癒。 完整無缺、維持原樣。
序號16原位
序號 16
詞目 原位
音讀 guân-uī
釋義 原來的位置。
序號17復原
序號 17
詞目 復原
音讀 ho̍k-guân
釋義 恢復。恢復原狀、恢復元氣。
序號18猶原
序號 18
詞目 猶原
音讀 iu-guân
釋義 仍然、仍舊。表示狀況不變,持續下去。
序號19照原
序號 19
詞目 照原
音讀 tsiàu-guân
釋義 照樣、照舊。
序號20原味
序號 20
詞目 原味
音讀 guân-bī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「guân 原」 有51筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 原形 guân-hîng 本性、本來的樣子。
2 原價 guân-kè 原定的價格。
3 原告 guân-kò 向法院提出訴訟的人或法人。
4 原理 guân-lí 最基本的、具有普遍性的規律、法則,可作為其他規律的基礎。
5 原料 guân-liāu 指沒有經過加工製造的材料。
6 原諒 guân-liōng 寬恕諒解。
7 原本 guân-pún 本來、原先。
8 原性 guân-sìng 本性。
9 原底 guân-té/guân-tué 原本、原先。
10 原頭 guân-thâu 原先、起初。 貨品的產銷商。
11 原早 guân-tsá 原先、早先。
12 原在 guân-tsāi 仍舊、照舊。與原來的一樣,沒有改變。
13 原則 guân-tsik 標準或法則。
14 原子筆 guân-tsú-pit 由美國人雷諾發明,形狀像自來水筆。書寫時筆尖的圓珠滾動,筆管中的油墨自動流出而寫成字。為目前最普遍的書寫工具。
15 原全 guân-tsuân 痊癒。 完整無缺、維持原樣。
16 原位 guân-uī 原來的位置。
17 復原 ho̍k-guân 恢復。恢復原狀、恢復元氣。
18 猶原 iu-guân 仍然、仍舊。表示狀況不變,持續下去。
19 照原 tsiàu-guân 照樣、照舊。
20 原味 guân-bī (臺華共同詞 ,無義項)