tòng 擋

完全符合 「tòng 擋」 有1筆

序號1擋
序號 1
詞目
音讀 tòng
釋義 攔阻。 忍、撐。 使車子停止行進的機件。
完全符合 「tòng 擋」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tòng 攔阻。 忍、撐。 使車子停止行進的機件。

部分符合 「tòng 擋」 有9筆

序號1跤擋
序號 1
詞目 跤擋
音讀 kha-tòng
釋義 腳剎車。手剎車叫「手擋」(tshiú-tòng)。
序號2門擋仔
序號 2
詞目 門擋仔
音讀 mn̂g-tòng-á
釋義 門擋。防止開門過猛以保護門後物品的裝置。
序號3擋咧
序號 3
詞目 擋咧
音讀 tòng--leh
釋義 站住、阻止。
序號4擋頭
序號 4
詞目 擋頭
音讀 tòng-thâu
釋義 耐力。可以忍受的程度。
序號5擋恬
序號 5
詞目 擋恬
音讀 tòng-tiām
釋義 停下來。
序號6車擋
序號 6
詞目 車擋
音讀 tshia-tòng
釋義 剎車。使車子停止行進的機件。手剎車叫「手擋」(tshiú-tòng),腳剎車叫「跤擋」(kha-tòng)。
序號7手擋
序號 7
詞目 手擋
音讀 tshiú-tòng
釋義 手剎車。
序號8阻擋
序號 8
詞目 阻擋
音讀 tsóo-tòng
釋義 阻止。阻擾,抵擋。
序號9有擋頭
序號 9
詞目 有擋頭
音讀 ū-tòng-thâu
釋義 有耐力,可以支持很久。
部分符合 「tòng 擋」 有9筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 跤擋 kha-tòng 腳剎車。手剎車叫「手擋」(tshiú-tòng)。
2 門擋仔 mn̂g-tòng-á 門擋。防止開門過猛以保護門後物品的裝置。
3 擋咧 tòng--leh 站住、阻止。
4 擋頭 tòng-thâu 耐力。可以忍受的程度。
5 擋恬 tòng-tiām 停下來。
6 車擋 tshia-tòng 剎車。使車子停止行進的機件。手剎車叫「手擋」(tshiú-tòng),腳剎車叫「跤擋」(kha-tòng)。
7 手擋 tshiú-tòng 手剎車。
8 阻擋 tsóo-tòng 阻止。阻擾,抵擋。
9 有擋頭 ū-tòng-thâu 有耐力,可以支持很久。