thòng 痛

完全符合 「thòng 痛」 有1筆

序號1痛
序號 1
詞目
音讀 thòng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「thòng 痛」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 thòng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「thòng 痛」 有2筆

序號1痛苦
序號 1
詞目 痛苦
音讀 thòng-khóo
釋義 形容人因為肉體或精神遭受折磨而感到不舒服。
序號2痛恨
序號 2
詞目 痛恨
音讀 thòng-hūn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「thòng 痛」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 痛苦 thòng-khóo 形容人因為肉體或精神遭受折磨而感到不舒服。
2 痛恨 thòng-hūn (臺華共同詞 ,無義項)