khòng 控

完全符合 「khòng 控」 有1筆

序號1控
序號 1
詞目
音讀 khòng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「khòng 控」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khòng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「khòng 控」 有8筆

序號1遙控
序號 1
詞目 遙控
音讀 iâu-khòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號2監控
序號 2
詞目 監控
音讀 kàm-khòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3控告
序號 3
詞目 控告
音讀 khòng-kò
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4控管
序號 4
詞目 控管
音讀 khòng-kuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5控訴
序號 5
詞目 控訴
音讀 khòng-sòo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6控制
序號 6
詞目 控制
音讀 khòng-tsè
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7操控
序號 7
詞目 操控
音讀 tshau-khòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8指控
序號 8
詞目 指控
音讀 tsí-khòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khòng 控」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 遙控 iâu-khòng (臺華共同詞 ,無義項)
2 監控 kàm-khòng (臺華共同詞 ,無義項)
3 控告 khòng-kò (臺華共同詞 ,無義項)
4 控管 khòng-kuán (臺華共同詞 ,無義項)
5 控訴 khòng-sòo (臺華共同詞 ,無義項)
6 控制 khòng-tsè (臺華共同詞 ,無義項)
7 操控 tshau-khòng (臺華共同詞 ,無義項)
8 指控 tsí-khòng (臺華共同詞 ,無義項)