giām 驗

完全符合 「giām 驗」 有1筆

序號1驗
序號 1
詞目
音讀 giām
釋義 察看、檢測。 符合、結果與預言相合。
完全符合 「giām 驗」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 giām 察看、檢測。 符合、結果與預言相合。

部分符合 「giām 驗」 有18筆

序號1驗血
序號 1
詞目 驗血
音讀 giām-hueh/giām-huih
釋義 檢驗血液。
序號2驗屍
序號 2
詞目 驗屍
音讀 giām-si
釋義 法醫檢驗屍體,用來判斷死亡的原因和過程。
序號3驗傷
序號 3
詞目 驗傷
音讀 giām siong
釋義 檢查身體損傷的程度。
序號4化驗
序號 4
詞目 化驗
音讀 huà-giām
釋義 利用化學或物理方法將物質分解試驗,以分析物質的成分和性質。
序號5應驗
序號 5
詞目 應驗
音讀 ìng-giām
釋義 心裡想要的期望達成了。
序號6勘驗
序號 6
詞目 勘驗
音讀 kham-giām
釋義 詳細查驗。
序號7考驗
序號 7
詞目 考驗
音讀 khó-giām
釋義 考察、試驗。
序號8檢驗
序號 8
詞目 檢驗
音讀 kiám-giām
釋義 檢查、查驗。
序號9經驗
序號 9
詞目 經驗
音讀 king-giām
釋義 親身經歷而得到的知識或技能。 經歷體驗。
序號10靈驗
序號 10
詞目 靈驗
音讀 lîng-giām
釋義 有奇效、能應驗。
序號11實驗
序號 11
詞目 實驗
音讀 si̍t-giām
釋義 實地試驗。 專指科學上為了證明某種現象或理論而做的反覆試驗。
序號12體驗
序號 12
詞目 體驗
音讀 thé-giām
釋義 親身體會、感受。
序號13試驗
序號 13
詞目 試驗
音讀 tshì-giām
釋義 實驗。 指考試。
序號14測驗
序號 14
詞目 測驗
音讀 tshik-giām
釋義 考驗、考試。
序號15驗收
序號 15
詞目 驗收
音讀 giām-siu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16驗證
序號 16
詞目 驗證
音讀 giām-tsìng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17抽驗
序號 17
詞目 抽驗
音讀 thiu-giām
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18氣死驗無傷。
序號 18
詞目 氣死驗無傷。
音讀 Khì-sí giām bô siong.
釋義 生氣而死也驗不出傷痕。用來告誡人勿逞血氣,以免傷身。
部分符合 「giām 驗」 有18筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 驗血 giām-hueh/giām-huih 檢驗血液。
2 驗屍 giām-si 法醫檢驗屍體,用來判斷死亡的原因和過程。
3 驗傷 giām siong 檢查身體損傷的程度。
4 化驗 huà-giām 利用化學或物理方法將物質分解試驗,以分析物質的成分和性質。
5 應驗 ìng-giām 心裡想要的期望達成了。
6 勘驗 kham-giām 詳細查驗。
7 考驗 khó-giām 考察、試驗。
8 檢驗 kiám-giām 檢查、查驗。
9 經驗 king-giām 親身經歷而得到的知識或技能。 經歷體驗。
10 靈驗 lîng-giām 有奇效、能應驗。
11 實驗 si̍t-giām 實地試驗。 專指科學上為了證明某種現象或理論而做的反覆試驗。
12 體驗 thé-giām 親身體會、感受。
13 試驗 tshì-giām 實驗。 指考試。
14 測驗 tshik-giām 考驗、考試。
15 驗收 giām-siu (臺華共同詞 ,無義項)
16 驗證 giām-tsìng (臺華共同詞 ,無義項)
17 抽驗 thiu-giām (臺華共同詞 ,無義項)
18 氣死驗無傷。 Khì-sí giām bô siong. 生氣而死也驗不出傷痕。用來告誡人勿逞血氣,以免傷身。