tông 童

完全符合 「tông 童」 有1筆

序號1童
序號 1
詞目
音讀 tông
釋義 小孩子。 姓氏。也可唸作tâng、thâng。
完全符合 「tông 童」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tông 小孩子。 姓氏。也可唸作tâng、thâng。

部分符合 「tông 童」 有5筆

序號1童謠
序號 1
詞目 童謠
音讀 tông-iâu
釋義 兒童吟唱的歌謠。
序號2童軍
序號 2
詞目 童軍
音讀 tông-kun
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3童年
序號 3
詞目 童年
音讀 tông-liân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4童話
序號 4
詞目 童話
音讀 tông-uē
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5臺北市兒童交通博物館
序號 5
詞目 臺北市兒童交通博物館
音讀 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
部分符合 「tông 童」 有5筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 童謠 tông-iâu 兒童吟唱的歌謠。
2 童軍 tông-kun (臺華共同詞 ,無義項)
3 童年 tông-liân (臺華共同詞 ,無義項)
4 童話 tông-uē (臺華共同詞 ,無義項)
5 臺北市兒童交通博物館 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)