ông 王

部分符合 「ông 王」 有33筆

序號21王妃
序號 21
詞目 王妃
音讀 ông-hui
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22王國
序號 22
詞目 王國
音讀 ông-kok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23王牌
序號 23
詞目 王牌
音讀 ông-pâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24王朝
序號 24
詞目 王朝
音讀 ông-tiâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25王子
序號 25
詞目 王子
音讀 ông-tsú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26大王
序號 26
詞目 大王
音讀 tāi-ông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27帝王
序號 27
詞目 帝王
音讀 tè-ông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28天王
序號 28
詞目 天王
音讀 thian-ông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號29三山國王廟
序號 29
詞目 三山國王廟
音讀 Sam-san-kok-ông-biō
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號30十八王公廟
序號 30
詞目 十八王公廟
音讀 Tsa̍p-peh-ông-kong-biō
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號31青山國王廟
序號 31
詞目 青山國王廟
音讀 Tshing-san-kok-ông-biō
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號32王梨頭,西瓜尾。
序號 32
詞目 王梨頭,西瓜尾。
音讀 Ông-lâi thâu, si-kue bué.
釋義 鳳梨蒂頭的一端比較甜,西瓜是離蒂頭最遠的一端最甜。教導人家如何吃水果及觀察蔬果的自然生態。
序號33頭大面四方,肚大居財王。
序號 33
詞目 頭大面四方,肚大居財王。
音讀 Thâu tuā bīn sù-hong, tóo tuā ki-tsâi ông.
釋義 指頭大大的、臉形良好又勻稱、肚子大的人,有大富之相。這是命相學的說法,未必可信。
部分符合 「ông 王」 有33筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 王妃 ông-hui (臺華共同詞 ,無義項)
22 王國 ông-kok (臺華共同詞 ,無義項)
23 王牌 ông-pâi (臺華共同詞 ,無義項)
24 王朝 ông-tiâu (臺華共同詞 ,無義項)
25 王子 ông-tsú (臺華共同詞 ,無義項)
26 大王 tāi-ông (臺華共同詞 ,無義項)
27 帝王 tè-ông (臺華共同詞 ,無義項)
28 天王 thian-ông (臺華共同詞 ,無義項)
29 三山國王廟 Sam-san-kok-ông-biō 附錄-地名-廟宇名
30 十八王公廟 Tsa̍p-peh-ông-kong-biō 附錄-地名-廟宇名
31 青山國王廟 Tshing-san-kok-ông-biō 附錄-地名-廟宇名
32 王梨頭,西瓜尾。 Ông-lâi thâu, si-kue bué. 鳳梨蒂頭的一端比較甜,西瓜是離蒂頭最遠的一端最甜。教導人家如何吃水果及觀察蔬果的自然生態。
33 頭大面四方,肚大居財王。 Thâu tuā bīn sù-hong, tóo tuā ki-tsâi ông. 指頭大大的、臉形良好又勻稱、肚子大的人,有大富之相。這是命相學的說法,未必可信。