lông 濃

完全符合 「lông 濃」 有1筆

序號1濃
序號 1
詞目
音讀 lông
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「lông 濃」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 lông (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「lông 濃」 有3筆

序號1濃縮
序號 1
詞目 濃縮
音讀 lông-sok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號2濃度
序號 2
詞目 濃度
音讀 lông-tōo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3荖濃溪
序號 3
詞目 荖濃溪
音讀 Lāu-lông-khe
釋義 附錄-地名-溪川名
部分符合 「lông 濃」 有3筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 濃縮 lông-sok (臺華共同詞 ,無義項)
2 濃度 lông-tōo (臺華共同詞 ,無義項)
3 荖濃溪 Lāu-lông-khe 附錄-地名-溪川名