hông 皇

完全符合 「hông 皇」 有2筆

序號1皇
序號 1
詞目
音讀 hông
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
序號2皇
序號 2
詞目
音讀 Hông
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「hông 皇」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hông (單字不成詞者 ,無義項)
2 Hông 附錄-百家姓

部分符合 「hông 皇」 有12筆

序號1玉皇大帝
序號 1
詞目 玉皇大帝
音讀 Gio̍k-hông-tāi-tè
釋義 天公、天公伯。道教中掌管天、地、人三界的最高階神明,或是稱作元始天尊、原始天尊。
序號2皇宮
序號 2
詞目 皇宮
音讀 hông-kiong
釋義 君王居住的宮殿。
序號3皇帝
序號 3
詞目 皇帝
音讀 hông-tè
釋義 在帝制時代,最高統治者(天子)的稱號,開始於秦始皇。
序號4皇帝豆
序號 4
詞目 皇帝豆
音讀 hông-tè-tāu
釋義 扁豆。豆類。莖蔓生,葉互生,有長柄,開白色或紫色花,莢果呈新月形,內含黑色或白色種子,可食用。豆粒極大,風味絕佳,居豆類之冠,因此稱「皇帝豆」。
序號5皇后
序號 5
詞目 皇后
音讀 hông-hiō
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6皇室
序號 6
詞目 皇室
音讀 hông-sik
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7皇上
序號 7
詞目 皇上
音讀 hông-siōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8皇甫
序號 8
詞目 皇甫
音讀 Hông-hú
釋義 附錄-百家姓
序號9乞食身,皇帝喙。
序號 9
詞目 乞食身,皇帝喙。
音讀 Khit-tsia̍h sin, hông-tè tshuì.
釋義 乞丐身分,皇帝口吻。意為身為乞丐,口氣卻大如皇帝。比喻人說話大言不慚,與自己實際身份不相稱。
序號10死皇帝毋值得活乞食。
序號 10
詞目 死皇帝毋值得活乞食。
音讀 Sí hông-tè m̄-ta̍t-tit ua̍h khit-tsia̍h.
釋義 去世的皇帝,比不上還活著的乞丐。勉勵人要珍惜生命,窮苦活著總比富貴死去還要強。
序號11臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
序號 11
詞目 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
音讀 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē.
釋義 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
序號12食飯皇帝大。
序號 12
詞目 食飯皇帝大。
音讀 Tsia̍h-pn̄g hông-tè tuā.
釋義 吃飯的時候跟皇帝一樣大。意為吃飯最重要,不管什麼事都不得干擾,等用餐完畢後,再行處理。
部分符合 「hông 皇」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 玉皇大帝 Gio̍k-hông-tāi-tè 天公、天公伯。道教中掌管天、地、人三界的最高階神明,或是稱作元始天尊、原始天尊。
2 皇宮 hông-kiong 君王居住的宮殿。
3 皇帝 hông-tè 在帝制時代,最高統治者(天子)的稱號,開始於秦始皇。
4 皇帝豆 hông-tè-tāu 扁豆。豆類。莖蔓生,葉互生,有長柄,開白色或紫色花,莢果呈新月形,內含黑色或白色種子,可食用。豆粒極大,風味絕佳,居豆類之冠,因此稱「皇帝豆」。
5 皇后 hông-hiō (臺華共同詞 ,無義項)
6 皇室 hông-sik (臺華共同詞 ,無義項)
7 皇上 hông-siōng (臺華共同詞 ,無義項)
8 皇甫 Hông-hú 附錄-百家姓
9 乞食身,皇帝喙。 Khit-tsia̍h sin, hông-tè tshuì. 乞丐身分,皇帝口吻。意為身為乞丐,口氣卻大如皇帝。比喻人說話大言不慚,與自己實際身份不相稱。
10 死皇帝毋值得活乞食。 Sí hông-tè m̄-ta̍t-tit ua̍h khit-tsia̍h. 去世的皇帝,比不上還活著的乞丐。勉勵人要珍惜生命,窮苦活著總比富貴死去還要強。
11 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē. 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
12 食飯皇帝大。 Tsia̍h-pn̄g hông-tè tuā. 吃飯的時候跟皇帝一樣大。意為吃飯最重要,不管什麼事都不得干擾,等用餐完畢後,再行處理。