hông 弘

完全符合 「hông 弘」 有1筆

序號1弘
序號 1
詞目
音讀 hông
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hông 弘」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hông (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hông 弘」 有1筆

序號1弘法
序號 1
詞目 弘法
音讀 hông-huat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「hông 弘」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 弘法 hông-huat (臺華共同詞 ,無義項)