lâu 流

完全符合 「lâu 流」 有1筆

序號1流
序號 1
詞目
音讀 lâu
釋義 水或液體移動的狀態。 潮水。 以潮汐作為計算時間的單位。
完全符合 「lâu 流」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 lâu 水或液體移動的狀態。 潮水。 以潮汐作為計算時間的單位。

部分符合 「lâu 流」 有30筆

序號1現流仔
序號 1
詞目 現流仔
音讀 hiān-lâu-á
釋義 現捕海鮮。指漁民剛捕撈上岸而未經冷凍的新鮮海產,「流」是潮水,此處指剛從海潮裡捕撈起來的意思。
序號2洘流
序號 2
詞目 洘流
音讀 khó-lâu
釋義 退潮。
序號3流目屎
序號 3
詞目 流目屎
音讀 lâu ba̍k-sái
釋義 流淚、落淚。
序號4流血
序號 4
詞目 流血
音讀 lâu-hueh/lâu-huih
釋義 出血。血像水一般流出來。
序號5流汗流洘
序號 5
詞目 流汗流洘
音讀 lâu-kuānn-lâu-khó
釋義 汗流浹背。
序號6流瀾
序號 6
詞目 流瀾
音讀 lâu-nuā
釋義 流口水。 表示羨慕。 表示嫌棄。
序號7流擺
序號 7
詞目 流擺
音讀 lâu-pái
釋義 時機、機會。
序號8流鼻
序號 8
詞目 流鼻
音讀 lâu-phīnn
釋義 流鼻涕。
序號9流鼻水
序號 9
詞目 流鼻水
音讀 lâu phīnn-tsuí
釋義 流鼻涕。也指傷風感冒。
序號10流湯
序號 10
詞目 流湯
音讀 lâu-thng
釋義 流出湯汁。 流膿,傷口流出體液。
序號11流豬哥瀾
序號 11
詞目 流豬哥瀾
音讀 lâu-ti-ko-nuā/lâu-tu-ko-nuā
釋義 特指好色之徒見美色而流口水的樣子。
序號12流凊汗
序號 12
詞目 流凊汗
音讀 lâu-tshìn-kuānn
釋義 冒冷汗。
序號13流糍
序號 13
詞目 流糍
音讀 lâu-tsî
釋義 形容人老了以後,兩邊臉頰鬆弛下垂如麻糬狀。
序號14流水
序號 14
詞目 流水
音讀 lâu-tsuí
釋義 活水。流動的水。 潮水、海潮。受潮汐影響而定期漲落的水流。
序號15趁流水
序號 15
詞目 趁流水
音讀 thàn-lâu-tsuí
釋義 漁民打魚時看潮汐漲落行事。比喻做事適時或趕上需要。
序號16透流
序號 16
詞目 透流
音讀 thàu-lâu
釋義 急流。 從一而終、有始有終。
序號17退流
序號 17
詞目 退流
音讀 thè-lâu
釋義 退潮。
序號18塗石流
序號 18
詞目 塗石流
音讀 thôo-tsio̍h-lâu
釋義 土石流。
序號19滇流
序號 19
詞目 滇流
音讀 tīnn-lâu
釋義 漲潮。地球上的海洋表面受到太陽和月球的引力(潮汐力)作用引起的海水面上升的現象。
序號20掣流
序號 20
詞目 掣流
音讀 tshuah-lâu
釋義 急流、激流。 水急流狀。
部分符合 「lâu 流」 有30筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 現流仔 hiān-lâu-á 現捕海鮮。指漁民剛捕撈上岸而未經冷凍的新鮮海產,「流」是潮水,此處指剛從海潮裡捕撈起來的意思。
2 洘流 khó-lâu 退潮。
3 流目屎 lâu ba̍k-sái 流淚、落淚。
4 流血 lâu-hueh/lâu-huih 出血。血像水一般流出來。
5 流汗流洘 lâu-kuānn-lâu-khó 汗流浹背。
6 流瀾 lâu-nuā 流口水。 表示羨慕。 表示嫌棄。
7 流擺 lâu-pái 時機、機會。
8 流鼻 lâu-phīnn 流鼻涕。
9 流鼻水 lâu phīnn-tsuí 流鼻涕。也指傷風感冒。
10 流湯 lâu-thng 流出湯汁。 流膿,傷口流出體液。
11 流豬哥瀾 lâu-ti-ko-nuā/lâu-tu-ko-nuā 特指好色之徒見美色而流口水的樣子。
12 流凊汗 lâu-tshìn-kuānn 冒冷汗。
13 流糍 lâu-tsî 形容人老了以後,兩邊臉頰鬆弛下垂如麻糬狀。
14 流水 lâu-tsuí 活水。流動的水。 潮水、海潮。受潮汐影響而定期漲落的水流。
15 趁流水 thàn-lâu-tsuí 漁民打魚時看潮汐漲落行事。比喻做事適時或趕上需要。
16 透流 thàu-lâu 急流。 從一而終、有始有終。
17 退流 thè-lâu 退潮。
18 塗石流 thôo-tsio̍h-lâu 土石流。
19 滇流 tīnn-lâu 漲潮。地球上的海洋表面受到太陽和月球的引力(潮汐力)作用引起的海水面上升的現象。
20 掣流 tshuah-lâu 急流、激流。 水急流狀。