lâu 樓

完全符合 「lâu 樓」 有2筆

序號1樓
序號 1
詞目
音讀 lâu
釋義 兩層以上的房屋。 指樓房的其中一層。
序號2樓
序號 2
詞目
音讀 Lâu
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「lâu 樓」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 lâu 兩層以上的房屋。 指樓房的其中一層。
2 Lâu 附錄-百家姓

部分符合 「lâu 樓」 有21筆

序號1番仔樓
序號 1
詞目 番仔樓
音讀 huan-á-lâu
釋義 洋樓。指西洋式建築風格的樓房。
序號2洋樓
序號 2
詞目 洋樓
音讀 iûnn-lâu
釋義 西洋式建築的樓房,泛指一般樓房。
序號3樓仔
序號 3
詞目 樓仔
音讀 lâu-á
釋義 樓房的簡稱。
序號4樓仔厝
序號 4
詞目 樓仔厝
音讀 lâu-á-tshù
釋義 樓房。兩層或兩層以上的房子。
序號5樓尾頂
序號 5
詞目 樓尾頂
音讀 lâu-bué-tíng/lâu-bé-tíng
釋義 頂樓。樓頂上的平臺。 頂樓。多層樓房的最高一層。
序號6樓跤
序號 6
詞目 樓跤
音讀 lâu-kha
釋義 樓下。
序號7樓栱
序號 7
詞目 樓栱
音讀 lâu-kông
釋義 樓房的橫梁。 天花板與屋頂之間的空間。
序號8樓梯
序號 8
詞目 樓梯
音讀 lâu-thui
釋義 上下樓用的階梯。
序號9樓頂
序號 9
詞目 樓頂
音讀 lâu-tíng
釋義 樓上。
序號10𬦰樓梯
序號 10
詞目 𬦰樓梯
音讀 peh lâu-thui
釋義 爬樓梯。
序號11半樓仔
序號 11
詞目 半樓仔
音讀 puànn-lâu-á
釋義 樓中樓。一種可以增加室內使用坪數的建築物。它的設計特色是將室內樓板到天花板的距離挑高至三點六公尺以上,通常為四點二公尺,因此可在室內另行規劃一處作為閣樓。
序號12酒樓
序號 12
詞目 酒樓
音讀 tsiú-lâu
釋義 供人飲酒或舉辦宴會的地方。
序號13銀樓
序號 13
詞目 銀樓
音讀 gîn-lâu/gûn-lâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14高樓
序號 14
詞目 高樓
音讀 ko-lâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15閣樓
序號 15
詞目 閣樓
音讀 koh-lâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16樓層
序號 16
詞目 樓層
音讀 lâu-tsàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17跳樓
序號 17
詞目 跳樓
音讀 thiàu-lâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18大樓
序號 18
詞目 大樓
音讀 tuā-lâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19科技大樓
序號 19
詞目 科技大樓
音讀 Kho-ki Tuā-lâu
釋義 臺北捷運文湖線站名
序號20臺電大樓
序號 20
詞目 臺電大樓
音讀 Tâi-tiān Tuā-lâu
釋義 臺北捷運松山新店線站名
部分符合 「lâu 樓」 有21筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 番仔樓 huan-á-lâu 洋樓。指西洋式建築風格的樓房。
2 洋樓 iûnn-lâu 西洋式建築的樓房,泛指一般樓房。
3 樓仔 lâu-á 樓房的簡稱。
4 樓仔厝 lâu-á-tshù 樓房。兩層或兩層以上的房子。
5 樓尾頂 lâu-bué-tíng/lâu-bé-tíng 頂樓。樓頂上的平臺。 頂樓。多層樓房的最高一層。
6 樓跤 lâu-kha 樓下。
7 樓栱 lâu-kông 樓房的橫梁。 天花板與屋頂之間的空間。
8 樓梯 lâu-thui 上下樓用的階梯。
9 樓頂 lâu-tíng 樓上。
10 𬦰樓梯 peh lâu-thui 爬樓梯。
11 半樓仔 puànn-lâu-á 樓中樓。一種可以增加室內使用坪數的建築物。它的設計特色是將室內樓板到天花板的距離挑高至三點六公尺以上,通常為四點二公尺,因此可在室內另行規劃一處作為閣樓。
12 酒樓 tsiú-lâu 供人飲酒或舉辦宴會的地方。
13 銀樓 gîn-lâu/gûn-lâu (臺華共同詞 ,無義項)
14 高樓 ko-lâu (臺華共同詞 ,無義項)
15 閣樓 koh-lâu (臺華共同詞 ,無義項)
16 樓層 lâu-tsàn (臺華共同詞 ,無義項)
17 跳樓 thiàu-lâu (臺華共同詞 ,無義項)
18 大樓 tuā-lâu (臺華共同詞 ,無義項)
19 科技大樓 Kho-ki Tuā-lâu 臺北捷運文湖線站名
20 臺電大樓 Tâi-tiān Tuā-lâu 臺北捷運松山新店線站名