thâi 刣

完全符合 「thâi 刣」 有1筆

序號1刣
序號 1
詞目
音讀 thâi
釋義 宰殺、屠宰。 割傷。 剖開、切開。指切水果及魚類。 殺價、討價還價。 刪除、畫掉。
完全符合 「thâi 刣」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 thâi 宰殺、屠宰。 割傷。 剖開、切開。指切水果及魚類。 殺價、討價還價。 刪除、畫掉。

部分符合 「thâi 刣」 有10筆

序號1相刣
序號 1
詞目 相刣
音讀 sio-thâi
釋義 互相砍殺。
序號2刣雞教猴
序號 2
詞目 刣雞教猴
音讀 thâi-ke-kà-kâu/thâi-kue-kà-kâu
釋義 殺雞儆猴、殺一儆百。懲罰一個人以警告其他人服從的權術。
序號3刣死
序號 3
詞目 刣死
音讀 thâi--sí
釋義 殺死。
序號4刣頭
序號 4
詞目 刣頭
音讀 thâi-thâu
釋義 殺頭、砍頭、斬首。 解僱部屬或工人。
序號5好好鱟刣甲屎那流。
序號 5
詞目 好好鱟刣甲屎那流。
音讀 Hó-hó hāu thâi kah sái ná lâu.
釋義 好好的鱟,竟然被宰殺得一團糟。「鱟」是海中的節肢動物,為古代的活化石,個性溫和,被宰殺時也不會掙扎抵抗;「屎那流」指屎尿都流出來了。譏諷人做事不得要領,將簡單之事弄得一團糟。
序號6搖人無才,搖豬無刣。
序號 6
詞目 搖人無才,搖豬無刣。
音讀 Iô lâng bô-tsâi, iô ti bô thâi.
釋義 身體搖擺不穩重的人,多無才氣;走路搖動不穩的豬,多為病豬不能宰殺。勉勵人應穩重自持。
序號7了錢生理無人做,刣頭生理有人做。
序號 7
詞目 了錢生理無人做,刣頭生理有人做。
音讀 Liáu-tsînn sing-lí bô lâng tsò, thâi-thâu sing-lí ū lâng tsò.
釋義 賠錢的生意沒有人要做,但利益當前,即使是犯法會被判處死刑的生意也有人會做。形容無良商人為了賺錢而不擇手段。
序號8忍氣求財,激氣相刣。
序號 8
詞目 忍氣求財,激氣相刣。
音讀 Lún-khì kiû tsâi, kik-khì sio-thâi.
釋義 忍一時之氣可以求得財利,意氣用事可能招致糾紛,甚至互相殺伐。比喻和氣生財。
序號9膨風水雞刣無肉。
序號 9
詞目 膨風水雞刣無肉。
音讀 Phòng-hong tsuí-ke thâi bô bah.
釋義 青蛙腹部充氣鼓起,外表看起來好大,但宰殺後肉很少。譏諷言談誇大不實、常吹牛的人,喜歡說大話,一點本事也沒有。
序號10刣雞教猴。
序號 10
詞目 刣雞教猴。
音讀 Thâi ke kà kâu.
釋義 殺雞給猴子看。比喻用懲罰一個人的辦法來警告別的人。
部分符合 「thâi 刣」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 相刣 sio-thâi 互相砍殺。
2 刣雞教猴 thâi-ke-kà-kâu/thâi-kue-kà-kâu 殺雞儆猴、殺一儆百。懲罰一個人以警告其他人服從的權術。
3 刣死 thâi--sí 殺死。
4 刣頭 thâi-thâu 殺頭、砍頭、斬首。 解僱部屬或工人。
5 好好鱟刣甲屎那流。 Hó-hó hāu thâi kah sái ná lâu. 好好的鱟,竟然被宰殺得一團糟。「鱟」是海中的節肢動物,為古代的活化石,個性溫和,被宰殺時也不會掙扎抵抗;「屎那流」指屎尿都流出來了。譏諷人做事不得要領,將簡單之事弄得一團糟。
6 搖人無才,搖豬無刣。 Iô lâng bô-tsâi, iô ti bô thâi. 身體搖擺不穩重的人,多無才氣;走路搖動不穩的豬,多為病豬不能宰殺。勉勵人應穩重自持。
7 了錢生理無人做,刣頭生理有人做。 Liáu-tsînn sing-lí bô lâng tsò, thâi-thâu sing-lí ū lâng tsò. 賠錢的生意沒有人要做,但利益當前,即使是犯法會被判處死刑的生意也有人會做。形容無良商人為了賺錢而不擇手段。
8 忍氣求財,激氣相刣。 Lún-khì kiû tsâi, kik-khì sio-thâi. 忍一時之氣可以求得財利,意氣用事可能招致糾紛,甚至互相殺伐。比喻和氣生財。
9 膨風水雞刣無肉。 Phòng-hong tsuí-ke thâi bô bah. 青蛙腹部充氣鼓起,外表看起來好大,但宰殺後肉很少。譏諷言談誇大不實、常吹牛的人,喜歡說大話,一點本事也沒有。
10 刣雞教猴。 Thâi ke kà kâu. 殺雞給猴子看。比喻用懲罰一個人的辦法來警告別的人。