tâi 台

完全符合 「tâi 台」 有1筆

序號1台
序號 1
詞目
音讀 tâi
釋義 高而平,可供公開活動或表演的建築物。 器物的底座。 指發送電視或廣播信號的機構。 計算機器、車輛或電子設備的單位。
完全符合 「tâi 台」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tâi 高而平,可供公開活動或表演的建築物。 器物的底座。 指發送電視或廣播信號的機構。 計算機器、車輛或電子設備的單位。

部分符合 「tâi 台」 有23筆

序號1舞台
序號 1
詞目 舞台
音讀 bú-tâi
釋義 劇場內供演員表演的地方。
序號2戲台
序號 2
詞目 戲台
音讀 hì-tâi
釋義 戲劇演出的舞臺。
序號3徛台
序號 3
詞目 徛台
音讀 khiā-tâi
釋義 站臺、助選。為選舉或各種活動而站到臺上公開支持。 領導、主持大局。
序號4鏡台
序號 4
詞目 鏡台
音讀 kiànn-tâi
釋義 梳妝臺。裝有鏡子和抽屜的櫃臺,可供梳理、化妝用。
序號5落台
序號 5
詞目 落台
音讀 lo̍h-tâi
釋義 下臺。走下舞臺、講臺等。 下臺。比喻離開或被解除高階職務。
序號6鬧台
序號 6
詞目 鬧台
音讀 nāu-tâi
釋義 戲曲開演前演奏的鑼鼓段。 引申為搗亂、攪局。
序號7炮台
序號 7
詞目 炮台
音讀 phàu-tâi
釋義 架設大炮供發射火炮的防禦性建築。
序號8山伯英台
序號 8
詞目 山伯英台
音讀 San-phik-Ing-tâi
釋義 著名的民間故事及戲曲劇目人物。梁山伯與祝英台同窗三年,才知英台是女扮男裝,二人相愛欲成夫妻,祝家卻將英台許配權貴,山伯相思而死,英台跳入山伯墳塚而亡,二人化為彩蝶,比翼雙飛。後也用來比喻苦戀的悲劇人物。
序號9燭台
序號 9
詞目 燭台
音讀 tsik-tâi
釋義 燭臺。用來插蠟蠋的器具,多用銅錫等製成。
序號10後台
序號 10
詞目 後台
音讀 āu-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11月台
序號 11
詞目 月台
音讀 gua̍t-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12下台
序號 12
詞目 下台
音讀 hā-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13野台戲
序號 13
詞目 野台戲
音讀 iá-tâi-hì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14櫃台
序號 14
詞目 櫃台
音讀 kuī-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15吧台
序號 15
詞目 吧台
音讀 pa-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16平台
序號 16
詞目 平台
音讀 pênn-tâi/pînn-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17台斤
序號 17
詞目 台斤
音讀 tâi-kin/tâi-kun
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18台詞
序號 18
詞目 台詞
音讀 tâi-sû
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19台長
序號 19
詞目 台長
音讀 tâi-tiúnn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20第四台
序號 20
詞目 第四台
音讀 tē-sì-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「tâi 台」 有23筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 舞台 bú-tâi 劇場內供演員表演的地方。
2 戲台 hì-tâi 戲劇演出的舞臺。
3 徛台 khiā-tâi 站臺、助選。為選舉或各種活動而站到臺上公開支持。 領導、主持大局。
4 鏡台 kiànn-tâi 梳妝臺。裝有鏡子和抽屜的櫃臺,可供梳理、化妝用。
5 落台 lo̍h-tâi 下臺。走下舞臺、講臺等。 下臺。比喻離開或被解除高階職務。
6 鬧台 nāu-tâi 戲曲開演前演奏的鑼鼓段。 引申為搗亂、攪局。
7 炮台 phàu-tâi 架設大炮供發射火炮的防禦性建築。
8 山伯英台 San-phik-Ing-tâi 著名的民間故事及戲曲劇目人物。梁山伯與祝英台同窗三年,才知英台是女扮男裝,二人相愛欲成夫妻,祝家卻將英台許配權貴,山伯相思而死,英台跳入山伯墳塚而亡,二人化為彩蝶,比翼雙飛。後也用來比喻苦戀的悲劇人物。
9 燭台 tsik-tâi 燭臺。用來插蠟蠋的器具,多用銅錫等製成。
10 後台 āu-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
11 月台 gua̍t-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
12 下台 hā-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
13 野台戲 iá-tâi-hì (臺華共同詞 ,無義項)
14 櫃台 kuī-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
15 吧台 pa-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
16 平台 pênn-tâi/pînn-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
17 台斤 tâi-kin/tâi-kun (臺華共同詞 ,無義項)
18 台詞 tâi-sû (臺華共同詞 ,無義項)
19 台長 tâi-tiúnn (臺華共同詞 ,無義項)
20 第四台 tē-sì-tâi (臺華共同詞 ,無義項)