kuat 決

完全符合 「kuat 決」 有1筆

序號1決
序號 1
詞目
音讀 kuat
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kuat 決」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuat (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kuat 決」 有13筆

序號1解決
序號 1
詞目 解決
音讀 kái-kuat
釋義 處理問題並有結果。 消滅、結束。
序號2決心
序號 2
詞目 決心
音讀 kuat-sim
釋義 拿定主意。
序號3判決
序號 3
詞目 判決
音讀 phuànn-kuat
釋義 法院對訴訟案件所作的裁定。
序號4裁決
序號 4
詞目 裁決
音讀 tshâi-kuat
釋義 經過考慮,做出決定。 行政官署依據法令對有違法事實的人,科以一定處罰。
序號5否決
序號 5
詞目 否決
音讀 hónn-kuat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6堅決
序號 6
詞目 堅決
音讀 kian-kuat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7決議
序號 7
詞目 決議
音讀 kuat-gī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8決標
序號 8
詞目 決標
音讀 kuat-pio
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9決賽
序號 9
詞目 決賽
音讀 kuat-sài
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10決定
序號 10
詞目 決定
音讀 kuat-tīng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11決策
序號 11
詞目 決策
音讀 kuat-tshik
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12決戰
序號 12
詞目 決戰
音讀 kuat-tsiàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13表決
序號 13
詞目 表決
音讀 piáu-kuat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kuat 決」 有13筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 解決 kái-kuat 處理問題並有結果。 消滅、結束。
2 決心 kuat-sim 拿定主意。
3 判決 phuànn-kuat 法院對訴訟案件所作的裁定。
4 裁決 tshâi-kuat 經過考慮,做出決定。 行政官署依據法令對有違法事實的人,科以一定處罰。
5 否決 hónn-kuat (臺華共同詞 ,無義項)
6 堅決 kian-kuat (臺華共同詞 ,無義項)
7 決議 kuat-gī (臺華共同詞 ,無義項)
8 決標 kuat-pio (臺華共同詞 ,無義項)
9 決賽 kuat-sài (臺華共同詞 ,無義項)
10 決定 kuat-tīng (臺華共同詞 ,無義項)
11 決策 kuat-tshik (臺華共同詞 ,無義項)
12 決戰 kuat-tsiàn (臺華共同詞 ,無義項)
13 表決 piáu-kuat (臺華共同詞 ,無義項)