phok 博

完全符合 「phok 博」 有1筆

序號1博
序號 1
詞目
音讀 phok
釋義 形容人識見豐富。 廣大的、眾多的。
完全符合 「phok 博」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 phok 形容人識見豐富。 廣大的、眾多的。

部分符合 「phok 博」 有22筆

序號1袂博假博
序號 1
詞目 袂博假博
音讀 bē-phok-ké-phok/buē-phok-ké-phok
釋義 不懂裝懂。
序號2博愛
序號 2
詞目 博愛
音讀 phok-ài
釋義 平等遍及眾人的愛心。
序號3博物
序號 3
詞目 博物
音讀 phok-bu̍t
釋義 動物、植物、礦物等的總稱。
序號4博物館
序號 4
詞目 博物館
音讀 phok-bu̍t-kuán
釋義 博物院。一個陳列各式寶貴物品,並永久保存和研究的場所。
序號5博士
序號 5
詞目 博士
音讀 phok-sū
釋義 學位名。必須是在大學或獨立學院研究所研讀的博士候選人,通過該管理單位考試,經教育部覆核無異者,所獲頒的學位,為現今學制中最高的學位。
序號6博士博
序號 6
詞目 博士博
音讀 phok-sū-phok
釋義 諷刺人愛賣弄知識。 暱稱懂得非常多、學識淵博的人。
序號7博覽會
序號 7
詞目 博覽會
音讀 phok-lám-huē
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8玩石家博石館
序號 8
詞目 玩石家博石館
音讀 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號9海關博物館
序號 9
詞目 海關博物館
音讀 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號10郵政博物館
序號 10
詞目 郵政博物館
音讀 Iû-tsìng Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號11科學博物館
序號 11
詞目 科學博物館
音讀 Kho-ha̍k Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺中(附錄-地名-文教處所)
序號12國立臺灣博物館
序號 12
詞目 國立臺灣博物館
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號13故宮博物院
序號 13
詞目 故宮博物院
音讀 Kòo-kiong Phok-bu̍t-īnn
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號14郭元益糕餅博物館
序號 14
詞目 郭元益糕餅博物館
音讀 Kueh Guân-ik Ko-piánn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號15歷史博物館
序號 15
詞目 歷史博物館
音讀 Li̍k-sú Phok-bu̍t-kuán
釋義 附錄-地名-文教處所
序號16琉園水晶博物館
序號 16
詞目 琉園水晶博物館
音讀 Liû-uân Tsuí-tsinn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號17北投溫泉博物館
序號 17
詞目 北投溫泉博物館
音讀 Pak-tâu Un-tsuânn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號18袖珍博物館
序號 18
詞目 袖珍博物館
音讀 Siù-tin Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號19樹火紀念紙博物館
序號 19
詞目 樹火紀念紙博物館
音讀 Sū-hué Kì-liām-tsuá Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號20順益臺灣原住民博物館
序號 20
詞目 順益臺灣原住民博物館
音讀 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
部分符合 「phok 博」 有22筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 袂博假博 bē-phok-ké-phok/buē-phok-ké-phok 不懂裝懂。
2 博愛 phok-ài 平等遍及眾人的愛心。
3 博物 phok-bu̍t 動物、植物、礦物等的總稱。
4 博物館 phok-bu̍t-kuán 博物院。一個陳列各式寶貴物品,並永久保存和研究的場所。
5 博士 phok-sū 學位名。必須是在大學或獨立學院研究所研讀的博士候選人,通過該管理單位考試,經教育部覆核無異者,所獲頒的學位,為現今學制中最高的學位。
6 博士博 phok-sū-phok 諷刺人愛賣弄知識。 暱稱懂得非常多、學識淵博的人。
7 博覽會 phok-lám-huē (臺華共同詞 ,無義項)
8 玩石家博石館 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
9 海關博物館 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
10 郵政博物館 Iû-tsìng Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
11 科學博物館 Kho-ha̍k Phok-bu̍t-kuán 臺中(附錄-地名-文教處所)
12 國立臺灣博物館 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
13 故宮博物院 Kòo-kiong Phok-bu̍t-īnn 臺北(附錄-地名-文教處所)
14 郭元益糕餅博物館 Kueh Guân-ik Ko-piánn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
15 歷史博物館 Li̍k-sú Phok-bu̍t-kuán 附錄-地名-文教處所
16 琉園水晶博物館 Liû-uân Tsuí-tsinn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
17 北投溫泉博物館 Pak-tâu Un-tsuânn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
18 袖珍博物館 Siù-tin Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
19 樹火紀念紙博物館 Sū-hué Kì-liām-tsuá Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
20 順益臺灣原住民博物館 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)