kip 級

完全符合 「kip 級」 有1筆

序號1級
序號 1
詞目
音讀 kip
釋義 等級次第。 計算事物分級的單位。
完全符合 「kip 級」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kip 等級次第。 計算事物分級的單位。

部分符合 「kip 級」 有12筆

序號1階級
序號 1
詞目 階級
音讀 kai-kip
釋義 社會學上稱社會中地位、生活標準與價值觀念相近的群體。 等級、層級。
序號2低級
序號 2
詞目 低級
音讀 kē-kip
釋義 比較低下的級別,相對於「高級」而言。
序號3高級
序號 3
詞目 高級
音讀 ko-kip
釋義 較高尚、尊貴,層次等級較高的。
序號4超級
序號 4
詞目 超級
音讀 tshiau-kip
釋義 超出一般等級。
序號5初級
序號 5
詞目 初級
音讀 tshoo-kip
釋義 最低的層次。
序號6五星級
序號 6
詞目 五星級
音讀 gōo-tshenn-kip/gōo-tshinn-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7分級
序號 7
詞目 分級
音讀 hun-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8年級
序號 8
詞目 年級
音讀 nî-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9班級
序號 9
詞目 班級
音讀 pan-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10升級
序號 10
詞目 升級
音讀 sing-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11等級
序號 11
詞目 等級
音讀 tíng-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12層級
序號 12
詞目 層級
音讀 tsân-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kip 級」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 階級 kai-kip 社會學上稱社會中地位、生活標準與價值觀念相近的群體。 等級、層級。
2 低級 kē-kip 比較低下的級別,相對於「高級」而言。
3 高級 ko-kip 較高尚、尊貴,層次等級較高的。
4 超級 tshiau-kip 超出一般等級。
5 初級 tshoo-kip 最低的層次。
6 五星級 gōo-tshenn-kip/gōo-tshinn-kip (臺華共同詞 ,無義項)
7 分級 hun-kip (臺華共同詞 ,無義項)
8 年級 nî-kip (臺華共同詞 ,無義項)
9 班級 pan-kip (臺華共同詞 ,無義項)
10 升級 sing-kip (臺華共同詞 ,無義項)
11 等級 tíng-kip (臺華共同詞 ,無義項)
12 層級 tsân-kip (臺華共同詞 ,無義項)