neh 呢

完全符合 「neh 呢」 有1筆

序號1呢
序號 1
詞目
音讀 --neh
釋義 表示讚許、得意或加強語氣的語助詞。
完全符合 「neh 呢」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 --neh 表示讚許、得意或加強語氣的語助詞。

部分符合 「neh 呢」 有0筆

部分符合 「neh 呢」 有0筆
序號 詞目 音讀 釋義