kat 葛

完全符合 「kat 葛」 有2筆

序號1葛
序號 1
詞目
音讀 kat
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
序號2葛
序號 2
詞目
音讀 Kat
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「kat 葛」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kat (單字不成詞者 ,無義項)
2 Kat 附錄-百家姓

部分符合 「kat 葛」 有2筆

序號1交葛
序號 1
詞目 交葛
音讀 kau-kat
釋義 關係。 往來、交往。 糾纏牽連,牽扯不清。
序號2諸葛
序號 2
詞目 諸葛
音讀 Tsu-kat
釋義 附錄-百家姓
部分符合 「kat 葛」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 交葛 kau-kat 關係。 往來、交往。 糾纏牽連,牽扯不清。
2 諸葛 Tsu-kat 附錄-百家姓