ún 穩

完全符合 「ún 穩」 有1筆

序號1穩
序號 1
詞目
音讀 ún
釋義 不動搖、不變化。 一定。
完全符合 「ún 穩」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ún 不動搖、不變化。 一定。

部分符合 「ún 穩」 有10筆

序號1安穩
序號 1
詞目 安穩
音讀 an-ún
釋義 平安穩定。
序號2包穩
序號 2
詞目 包穩
音讀 pau-ún
釋義 保證。 一定。表示有絕對的把握可以完成事情。
序號3穩心仔
序號 3
詞目 穩心仔
音讀 ún-sim-á
釋義 安心。
序號4穩觸觸
序號 4
詞目 穩觸觸
音讀 ún-tak-tak
釋義 篤定、可靠。
序號5穩當
序號 5
詞目 穩當
音讀 ún-tàng
釋義 一定、確實。 安穩、妥當。
序號6穩定
序號 6
詞目 穩定
音讀 ún-tīng
釋義 安定、平穩。
序號7平穩
序號 7
詞目 平穩
音讀 pîng-ún
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8穩健
序號 8
詞目 穩健
音讀 ún-kiān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9穩重
序號 9
詞目 穩重
音讀 ún-tiōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10豬岫毋值狗岫穩。
序號 10
詞目 豬岫毋值狗岫穩。
音讀 Ti-siū m̄-ta̍t káu-siū ún.
釋義 豬舍不如狗窩安穩。意即金窩銀窩不如自己的狗窩。
部分符合 「ún 穩」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 安穩 an-ún 平安穩定。
2 包穩 pau-ún 保證。 一定。表示有絕對的把握可以完成事情。
3 穩心仔 ún-sim-á 安心。
4 穩觸觸 ún-tak-tak 篤定、可靠。
5 穩當 ún-tàng 一定、確實。 安穩、妥當。
6 穩定 ún-tīng 安定、平穩。
7 平穩 pîng-ún (臺華共同詞 ,無義項)
8 穩健 ún-kiān (臺華共同詞 ,無義項)
9 穩重 ún-tiōng (臺華共同詞 ,無義項)
10 豬岫毋值狗岫穩。 Ti-siū m̄-ta̍t káu-siū ún. 豬舍不如狗窩安穩。意即金窩銀窩不如自己的狗窩。