kóng 廣

完全符合 「kóng 廣」 有1筆

序號1廣
序號 1
詞目
音讀 kóng
釋義 寬大、寬闊。
完全符合 「kóng 廣」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kóng 寬大、寬闊。

部分符合 「kóng 廣」 有12筆

序號1廣告
序號 1
詞目 廣告
音讀 kóng-kò
釋義 一種宣傳的方式。以文字、圖片或影片介紹商品,藉由報章雜誌的登載,電視和收音機的傳播或印成傳單小冊散發,以吸引顧客,達到促銷目的。
序號2廣播劇
序號 2
詞目 廣播劇
音讀 kóng-pòo-kio̍k
釋義 專供在無線電中廣播的戲劇。特別著重音樂配合和音響效果等藝術方式,以創造聽覺形象,展開劇情。
序號3推廣
序號 3
詞目 推廣
音讀 thui-kóng
釋義 擴充、開展。
序號4大廣絃
序號 4
詞目 大廣絃
音讀 tuā-kóng-hiân
釋義 胡琴。用大椰子殼或是質地較輕的木頭(如林投木)做琴箱的胡琴,聲音比「殼仔絃」(khak-á-hiân)低沉、哀怨。
序號5警廣
序號 5
詞目 警廣
音讀 Kíng-kóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6廣義
序號 6
詞目 廣義
音讀 kóng-gī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7廣泛
序號 7
詞目 廣泛
音讀 kóng-huàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8廣播
序號 8
詞目 廣播
音讀 kóng-pòo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9廣大
序號 9
詞目 廣大
音讀 kóng-tāi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10廣電
序號 10
詞目 廣電
音讀 kóng-tiān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11廣福宮
序號 11
詞目 廣福宮
音讀 Kóng-hok-kiong
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號12新廣
序號 12
詞目 新廣
音讀 Sin-kóng
釋義 臺中市神岡(附錄-地名-舊地名)
部分符合 「kóng 廣」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 廣告 kóng-kò 一種宣傳的方式。以文字、圖片或影片介紹商品,藉由報章雜誌的登載,電視和收音機的傳播或印成傳單小冊散發,以吸引顧客,達到促銷目的。
2 廣播劇 kóng-pòo-kio̍k 專供在無線電中廣播的戲劇。特別著重音樂配合和音響效果等藝術方式,以創造聽覺形象,展開劇情。
3 推廣 thui-kóng 擴充、開展。
4 大廣絃 tuā-kóng-hiân 胡琴。用大椰子殼或是質地較輕的木頭(如林投木)做琴箱的胡琴,聲音比「殼仔絃」(khak-á-hiân)低沉、哀怨。
5 警廣 Kíng-kóng (臺華共同詞 ,無義項)
6 廣義 kóng-gī (臺華共同詞 ,無義項)
7 廣泛 kóng-huàn (臺華共同詞 ,無義項)
8 廣播 kóng-pòo (臺華共同詞 ,無義項)
9 廣大 kóng-tāi (臺華共同詞 ,無義項)
10 廣電 kóng-tiān (臺華共同詞 ,無義項)
11 廣福宮 Kóng-hok-kiong 附錄-地名-廟宇名
12 新廣 Sin-kóng 臺中市神岡(附錄-地名-舊地名)