hóng 況

完全符合 「hóng 況」 有1筆

序號1況
序號 1
詞目
音讀 hóng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hóng 況」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hóng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hóng 況」 有10筆

序號1何況
序號 1
詞目 何況
音讀 hô-hóng
釋義 用於比較之詞。常會對所比較的事物,有進一步的推論。
序號2現況
序號 2
詞目 現況
音讀 hiān-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3概況
序號 3
詞目 概況
音讀 kài-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4景況
序號 4
詞目 景況
音讀 kíng-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5路況
序號 5
詞目 路況
音讀 lōo-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6實況
序號 6
詞目 實況
音讀 si̍t-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7車況
序號 7
詞目 車況
音讀 tshia-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8戰況
序號 8
詞目 戰況
音讀 tsiàn-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9情況
序號 9
詞目 情況
音讀 tsîng-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10狀況
序號 10
詞目 狀況
音讀 tsōng-hóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「hóng 況」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 何況 hô-hóng 用於比較之詞。常會對所比較的事物,有進一步的推論。
2 現況 hiān-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
3 概況 kài-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
4 景況 kíng-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
5 路況 lōo-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
6 實況 si̍t-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
7 車況 tshia-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
8 戰況 tsiàn-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
9 情況 tsîng-hóng (臺華共同詞 ,無義項)
10 狀況 tsōng-hóng (臺華共同詞 ,無義項)