tsiúnn 槳

完全符合 「tsiúnn 槳」 有1筆

序號1槳
序號 1
詞目
音讀 tsiúnn
釋義 划船時,在船旁撥水讓船前進的用具。
完全符合 「tsiúnn 槳」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tsiúnn 划船時,在船旁撥水讓船前進的用具。

部分符合 「tsiúnn 槳」 有1筆

序號1槳仔
序號 1
詞目 槳仔
音讀 tsiúnn-á
釋義 槳。在船旁撥水使船前進的用具。
部分符合 「tsiúnn 槳」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 槳仔 tsiúnn-á 槳。在船旁撥水使船前進的用具。