iú 有

完全符合 「iú 有」 有1筆

序號1有
序號 1
詞目
音讀
釋義 表事實或狀況的正面存在,與「無」(bû)相對。 表領屬。
完全符合 「iú 有」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 表事實或狀況的正面存在,與「無」(bû)相對。 表領屬。

部分符合 「iú 有」 有30筆

序號1有限
序號 1
詞目 有限
音讀 iú-hān
釋義 有一定的限度,為數不多。
序號2有孝
序號 2
詞目 有孝
音讀 iú-hàu
釋義 孝順。侍奉父母尊長,克盡人子孝道。
序號3有應公
序號 3
詞目 有應公
音讀 Iú-ìng-kong
釋義 無主孤魂。也就是孤魂野鬼,大多為凶死而不知其籍貫姓名或沒有後嗣的枯骨。常就地掩埋並建小祠供人祭拜。
序號4豈有此理
序號 4
詞目 豈有此理
音讀 khí-iú-tshú-lí
釋義 那有這種道理。通常用來表示憤怒。
序號5烏有
序號 5
詞目 烏有
音讀 oo-iú
釋義 泡湯、落空。
序號6三時有陣
序號 6
詞目 三時有陣
音讀 sam-sî-iú-tsūn
釋義 偶爾,不是常有的。
序號7所有
序號 7
詞目 所有
音讀 sóo-iú
釋義 擁有。
序號8原有
序號 8
詞目 原有
音讀 guân-iú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9現有
序號 9
詞目 現有
音讀 hiān-iú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10享有
序號 10
詞目 享有
音讀 hiáng-iú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11有形
序號 11
詞目 有形
音讀 iú-hîng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12有意
序號 12
詞目 有意
音讀 iú-ì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13有機
序號 13
詞目 有機
音讀 iú-ki
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14有關
序號 14
詞目 有關
音讀 iú-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15有利
序號 15
詞目 有利
音讀 iú-lī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16有史以來
序號 16
詞目 有史以來
音讀 iú-sú í-lâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17有線
序號 17
詞目 有線
音讀 iú-suànn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18有志
序號 18
詞目 有志
音讀 iú-tsì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19共有
序號 19
詞目 共有
音讀 kiōng-iú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20國有
序號 20
詞目 國有
音讀 kok-iú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「iú 有」 有30筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 有限 iú-hān 有一定的限度,為數不多。
2 有孝 iú-hàu 孝順。侍奉父母尊長,克盡人子孝道。
3 有應公 Iú-ìng-kong 無主孤魂。也就是孤魂野鬼,大多為凶死而不知其籍貫姓名或沒有後嗣的枯骨。常就地掩埋並建小祠供人祭拜。
4 豈有此理 khí-iú-tshú-lí 那有這種道理。通常用來表示憤怒。
5 烏有 oo-iú 泡湯、落空。
6 三時有陣 sam-sî-iú-tsūn 偶爾,不是常有的。
7 所有 sóo-iú 擁有。
8 原有 guân-iú (臺華共同詞 ,無義項)
9 現有 hiān-iú (臺華共同詞 ,無義項)
10 享有 hiáng-iú (臺華共同詞 ,無義項)
11 有形 iú-hîng (臺華共同詞 ,無義項)
12 有意 iú-ì (臺華共同詞 ,無義項)
13 有機 iú-ki (臺華共同詞 ,無義項)
14 有關 iú-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
15 有利 iú-lī (臺華共同詞 ,無義項)
16 有史以來 iú-sú í-lâi (臺華共同詞 ,無義項)
17 有線 iú-suànn (臺華共同詞 ,無義項)
18 有志 iú-tsì (臺華共同詞 ,無義項)
19 共有 kiōng-iú (臺華共同詞 ,無義項)
20 國有 kok-iú (臺華共同詞 ,無義項)