thióng 寵

完全符合 「thióng 寵」 有1筆

序號1寵
序號 1
詞目
音讀 thióng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「thióng 寵」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 thióng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「thióng 寵」 有1筆

序號1寵物
序號 1
詞目 寵物
音讀 thióng-bu̍t
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「thióng 寵」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 寵物 thióng-bu̍t (臺華共同詞 ,無義項)