lióng 嚷

完全符合 「lióng 嚷」 有1筆

序號1嚷
序號 1
詞目
音讀 jiáng/lióng
釋義 大聲斥責、叫罵。
完全符合 「lióng 嚷」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 jiáng/lióng 大聲斥責、叫罵。

部分符合 「lióng 嚷」 有1筆

序號1相嚷
序號 1
詞目 相嚷
音讀 sio-jiáng/sio-lióng
釋義 大聲爭吵互罵。
部分符合 「lióng 嚷」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 相嚷 sio-jiáng/sio-lióng 大聲爭吵互罵。