niáu 爪

完全符合 「niáu 爪」 有1筆

序號1爪
序號 1
詞目
音讀 jiáu/niáu
釋義 禽獸的腳爪。 也貶稱人的手腳。
完全符合 「niáu 爪」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 jiáu/niáu 禽獸的腳爪。 也貶稱人的手腳。

部分符合 「niáu 爪」 有6筆

序號1爪仔
序號 1
詞目 爪仔
音讀 jiáu-á/niáu-á
釋義 竹製或鐵製的耙草爪形農具。 爪子。
序號2雞跤爪
序號 2
詞目 雞跤爪
音讀 ke-kha-jiáu/kue-kha-niáu
釋義 雞爪子。
序號3跤爪
序號 3
詞目 跤爪
音讀 kha-jiáu/kha-niáu
釋義 腳爪。
序號4歹手爪
序號 4
詞目 歹手爪
音讀 pháinn-tshiú-jiáu/pháinn-tshiú-niáu
釋義 形容手部因為受傷而行動不便。 手腳不乾淨。形容人有好偷竊的習慣。
序號5手爪
序號 5
詞目 手爪
音讀 tshiú-jiáu/tshiú-niáu
釋義 原意為手指,引申為「行為、習慣」的意思。
序號6手爪賤
序號 6
詞目 手爪賤
音讀 tshiú-jiáu-tsiān/tshiú-niáu-tsiān
釋義 手腳不乾淨,有順手牽羊或偷竊習慣的。
部分符合 「niáu 爪」 有6筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 爪仔 jiáu-á/niáu-á 竹製或鐵製的耙草爪形農具。 爪子。
2 雞跤爪 ke-kha-jiáu/kue-kha-niáu 雞爪子。
3 跤爪 kha-jiáu/kha-niáu 腳爪。
4 歹手爪 pháinn-tshiú-jiáu/pháinn-tshiú-niáu 形容手部因為受傷而行動不便。 手腳不乾淨。形容人有好偷竊的習慣。
5 手爪 tshiú-jiáu/tshiú-niáu 原意為手指,引申為「行為、習慣」的意思。
6 手爪賤 tshiú-jiáu-tsiān/tshiú-niáu-tsiān 手腳不乾淨,有順手牽羊或偷竊習慣的。