iáu 猶

完全符合 「iáu 猶」 有1筆

序號1猶
序號 1
詞目
音讀 iáu
釋義 還。表示仍舊、尚且。
完全符合 「iáu 猶」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 iáu 還。表示仍舊、尚且。

部分符合 「iáu 猶」 有6筆

序號1猶未
序號 1
詞目 猶未
音讀 iáu-buē/iáu-bē
釋義 還沒有、尚未。
序號2猶閣
序號 2
詞目 猶閣
音讀 iáu-koh
釋義 還、依然、仍舊。
序號3猶閣咧
序號 3
詞目 猶閣咧
音讀 iáu-koh teh
釋義 還在進行某種行為或處於某階段。
序號4猶毋過
序號 4
詞目 猶毋過
音讀 iáu-m̄-koh
釋義 不過、可是。
序號5猶是
序號 5
詞目 猶是
音讀 iáu-sī
釋義 還是。
序號6猶有
序號 6
詞目 猶有
音讀 iáu-ū
釋義 還有。
部分符合 「iáu 猶」 有6筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 猶未 iáu-buē/iáu-bē 還沒有、尚未。
2 猶閣 iáu-koh 還、依然、仍舊。
3 猶閣咧 iáu-koh teh 還在進行某種行為或處於某階段。
4 猶毋過 iáu-m̄-koh 不過、可是。
5 猶是 iáu-sī 還是。
6 猶有 iáu-ū 還有。