kí 紀

完全符合 「kí 紀」 有2筆

序號1紀
序號 1
詞目
音讀
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
序號2紀
序號 2
詞目
音讀
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「kí 紀」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 (單字不成詞者 ,無義項)
2 附錄-百家姓

部分符合 「kí 紀」 有2筆

序號1年紀
序號 1
詞目 年紀
音讀 nî-kí
釋義 年齡。
序號2世紀
序號 2
詞目 世紀
音讀 sè-kí
釋義 計算年代的單位。歐美各國以耶穌降生的那年為紀元,每經一百年為一世紀。
部分符合 「kí 紀」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 年紀 nî-kí 年齡。
2 世紀 sè-kí 計算年代的單位。歐美各國以耶穌降生的那年為紀元,每經一百年為一世紀。