í 已

完全符合 「í 已」 有1筆

序號1已
序號 1
詞目
音讀 í
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「í 已」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 í (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「í 已」 有3筆

序號1萬不得已
序號 1
詞目 萬不得已
音讀 bān-put-tik-í
釋義 非常不得已、極度無奈。
序號2不得已
序號 2
詞目 不得已
音讀 put-tik-í
釋義 無可奈何、不得不如此。
序號3已經
序號 3
詞目 已經
音讀 í-king
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「í 已」 有3筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 萬不得已 bān-put-tik-í 非常不得已、極度無奈。
2 不得已 put-tik-í 無可奈何、不得不如此。
3 已經 í-king (臺華共同詞 ,無義項)