gí 語

完全符合 「gí 語」 有1筆

序號1語
序號 1
詞目
音讀 gí/gú
釋義 用口頭表達的話。
完全符合 「gí 語」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 gí/gú 用口頭表達的話。

部分符合 「gí 語」 有24筆

序號1語言
序號 1
詞目 語言
音讀 gí-giân/gú-giân
釋義 人類用嘴說出來的話,由語音、語彙和語法所組成,是表情達意、傳遞思想的重要工具。
序號2語法
序號 2
詞目 語法
音讀 gí-huat/gú-huat
釋義 語詞、語句形成的規律。
序號3言語
序號 3
詞目 言語
音讀 giân-gí/giân-gú
釋義 指人類所說的話,是用來表達情意、傳遞思想的重要工具。
序號4金言玉語
序號 4
詞目 金言玉語
音讀 kim-giân-gio̍k-gí/kim-giân-gio̍k-gú
釋義 金玉良言。
序號5國語
序號 5
詞目 國語
音讀 kok-gí/kok-gú
釋義 全國統一使用的標準語。
序號6俗語
序號 6
詞目 俗語
音讀 sio̍k-gí/sio̍k-gú
釋義 俚語、俚諺。指流傳已久,通俗且廣泛使用的定型短句,反映出生活或人生的經驗與願望。
序號7俗語話
序號 7
詞目 俗語話
音讀 sio̍k-gí-uē/sio̍k-gú-uē
釋義 俚語、俚諺。指流傳已久,通俗且廣泛使用的定型短句,反映出生活或人生的經驗與願望。
序號8甜言蜜語
序號 8
詞目 甜言蜜語
音讀 tinn-giân-bi̍t-gí/tinn-giân-bi̍t-gú
釋義 甜美動人的言語。
序號9母語
序號 9
詞目 母語
音讀 bú-gí/bú-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10語文
序號 10
詞目 語文
音讀 gí-bûn/gú-bûn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11語義
序號 11
詞目 語義
音讀 gí-gī/gú-gī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12語音
序號 12
詞目 語音
音讀 gí-im/gú-im
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13語氣
序號 13
詞目 語氣
音讀 gí-khì/gú-khì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14語調
序號 14
詞目 語調
音讀 gí-tiāu/gú-tiāu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15華語
序號 15
詞目 華語
音讀 Huâ-gí/Huâ-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16英語
序號 16
詞目 英語
音讀 Ing-gí/Ing-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17用語
序號 17
詞目 用語
音讀 iōng-gí/iōng-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18日語
序號 18
詞目 日語
音讀 Ji̍t-gí/Li̍t-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19口語
序號 19
詞目 口語
音讀 kháu-gí/kháu-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20客語
序號 20
詞目 客語
音讀 Kheh-gí/Kheh-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「gí 語」 有24筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 語言 gí-giân/gú-giân 人類用嘴說出來的話,由語音、語彙和語法所組成,是表情達意、傳遞思想的重要工具。
2 語法 gí-huat/gú-huat 語詞、語句形成的規律。
3 言語 giân-gí/giân-gú 指人類所說的話,是用來表達情意、傳遞思想的重要工具。
4 金言玉語 kim-giân-gio̍k-gí/kim-giân-gio̍k-gú 金玉良言。
5 國語 kok-gí/kok-gú 全國統一使用的標準語。
6 俗語 sio̍k-gí/sio̍k-gú 俚語、俚諺。指流傳已久,通俗且廣泛使用的定型短句,反映出生活或人生的經驗與願望。
7 俗語話 sio̍k-gí-uē/sio̍k-gú-uē 俚語、俚諺。指流傳已久,通俗且廣泛使用的定型短句,反映出生活或人生的經驗與願望。
8 甜言蜜語 tinn-giân-bi̍t-gí/tinn-giân-bi̍t-gú 甜美動人的言語。
9 母語 bú-gí/bú-gú (臺華共同詞 ,無義項)
10 語文 gí-bûn/gú-bûn (臺華共同詞 ,無義項)
11 語義 gí-gī/gú-gī (臺華共同詞 ,無義項)
12 語音 gí-im/gú-im (臺華共同詞 ,無義項)
13 語氣 gí-khì/gú-khì (臺華共同詞 ,無義項)
14 語調 gí-tiāu/gú-tiāu (臺華共同詞 ,無義項)
15 華語 Huâ-gí/Huâ-gú (臺華共同詞 ,無義項)
16 英語 Ing-gí/Ing-gú (臺華共同詞 ,無義項)
17 用語 iōng-gí/iōng-gú (臺華共同詞 ,無義項)
18 日語 Ji̍t-gí/Li̍t-gú (臺華共同詞 ,無義項)
19 口語 kháu-gí/kháu-gú (臺華共同詞 ,無義項)
20 客語 Kheh-gí/Kheh-gú (臺華共同詞 ,無義項)