té 底

完全符合 「té 底」 有1筆

序號1底
序號 1
詞目
音讀 té/tué
釋義 器物或物體的最下部分。 裡面。 盡頭、末了。 最低點。 殘餘的、剩餘的東西。 基礎、根基。 身世、背景、本質。 原本的。
完全符合 「té 底」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 té/tué 器物或物體的最下部分。 裡面。 盡頭、末了。 最低點。 殘餘的、剩餘的東西。 基礎、根基。 身世、背景、本質。 原本的。

部分符合 「té 底」 有48筆

序號1壓落底
序號 1
詞目 壓落底
音讀 ah-lo̍h-té/ah-lo̍h-tué
釋義 壓制使順從、壓制使屈服。
序號2案底
序號 2
詞目 案底
音讀 àn-té/àn-tué
釋義 前科。指曾受科刑判決的紀錄。
序號3貿貨底
序號 3
詞目 貿貨底
音讀 bāu-huè-té/bāu-hè-tué
釋義 把貨商賣剩的存貨用低價全部買下來。
序號4無底
序號 4
詞目 無底
音讀 bô-té/bô-tué
釋義 指家世背景、財富地位或學識技能缺乏根柢。亦即本質實力基礎薄弱。 心裡對某件事情沒有把握。 沒有實際作用、不牢靠。
序號5下底
序號 5
詞目 下底
音讀 ē-té/ē-tué
釋義 下面、底下。與「頂面」(tíng-bīn)相對。
序號6原底
序號 6
詞目 原底
音讀 guân-té/guân-tué
釋義 原本、原先。
序號7海底
序號 7
詞目 海底
音讀 hái-té/hái-tué
釋義 海洋的底部。
序號8貨底
序號 8
詞目 貨底
音讀 huè-té/hè-tué
釋義 存貨。賣剩下的貨品。
序號9熱底
序號 9
詞目 熱底
音讀 jia̍t-té/lia̍t-tué
釋義 一般指體質偏熱的人。
序號10跤底
序號 10
詞目 跤底
音讀 kha-té/kha-tué
釋義 腳底。
序號11起底
序號 11
詞目 起底
音讀 khí-té/khí-tué
釋義 建立基礎、作為資本。 起家、發跡。
序號12根底
序號 12
詞目 根底
音讀 kin-té/kun-tué
釋義 根本。 本性、素質。
序號13舊底
序號 13
詞目 舊底
音讀 kū-té/kū-tué
釋義 原來、原本。 以前。
序號14內山斗底
序號 14
詞目 內山斗底
音讀 lāi-suann-táu-té/lāi-suann-táu-tué
釋義 深山窮谷。偏僻荒涼的深山野谷。
序號15內底
序號 15
詞目 內底
音讀 lāi-té/lāi-tué
釋義 裡面、內部。
序號16塌底
序號 16
詞目 塌底
音讀 lap-té/lap-tué
釋義 脫底。
序號17年底
序號 17
詞目 年底
音讀 nî-té/nî-tué
釋義 年尾、年終。一年的最後期間。
序號18摒貨底
序號 18
詞目 摒貨底
音讀 piànn-huè-té/piànn-hè-tué
釋義 把存貨用極低的價格賣掉,通常為出清存貨。
序號19肥底
序號 19
詞目 肥底
音讀 puî-té/puî-tué
釋義 堆肥的基底,最肥沃的部份。 引申指某事物藉以發展滋長的基礎。
序號20本底
序號 20
詞目 本底
音讀 pún-té/pún-tué
釋義 本來、原本。
部分符合 「té 底」 有48筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 壓落底 ah-lo̍h-té/ah-lo̍h-tué 壓制使順從、壓制使屈服。
2 案底 àn-té/àn-tué 前科。指曾受科刑判決的紀錄。
3 貿貨底 bāu-huè-té/bāu-hè-tué 把貨商賣剩的存貨用低價全部買下來。
4 無底 bô-té/bô-tué 指家世背景、財富地位或學識技能缺乏根柢。亦即本質實力基礎薄弱。 心裡對某件事情沒有把握。 沒有實際作用、不牢靠。
5 下底 ē-té/ē-tué 下面、底下。與「頂面」(tíng-bīn)相對。
6 原底 guân-té/guân-tué 原本、原先。
7 海底 hái-té/hái-tué 海洋的底部。
8 貨底 huè-té/hè-tué 存貨。賣剩下的貨品。
9 熱底 jia̍t-té/lia̍t-tué 一般指體質偏熱的人。
10 跤底 kha-té/kha-tué 腳底。
11 起底 khí-té/khí-tué 建立基礎、作為資本。 起家、發跡。
12 根底 kin-té/kun-tué 根本。 本性、素質。
13 舊底 kū-té/kū-tué 原來、原本。 以前。
14 內山斗底 lāi-suann-táu-té/lāi-suann-táu-tué 深山窮谷。偏僻荒涼的深山野谷。
15 內底 lāi-té/lāi-tué 裡面、內部。
16 塌底 lap-té/lap-tué 脫底。
17 年底 nî-té/nî-tué 年尾、年終。一年的最後期間。
18 摒貨底 piànn-huè-té/piànn-hè-tué 把存貨用極低的價格賣掉,通常為出清存貨。
19 肥底 puî-té/puî-tué 堆肥的基底,最肥沃的部份。 引申指某事物藉以發展滋長的基礎。
20 本底 pún-té/pún-tué 本來、原本。