pái 擺

完全符合 「pái 擺」 有1筆

序號1擺
序號 1
詞目
音讀 pái
釋義 搖動、晃動。 計算次數的單位。 臨時借貸。
完全符合 「pái 擺」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 pái 搖動、晃動。 計算次數的單位。 臨時借貸。

部分符合 「pái 擺」 有13筆

序號1後擺
序號 1
詞目 後擺
音讀 āu-pái
釋義 下次、下回。 將來、未來。
序號2下擺
序號 2
詞目 下擺
音讀 ē-pái
釋義 下次、下回。
序號3彼擺
序號 3
詞目 彼擺
音讀 hit pái
釋義 那次。
序號4往擺
序號 4
詞目 往擺
音讀 íng-pái
釋義 以前、早先。
序號5見擺
序號 5
詞目 見擺
音讀 kiàn-pái
釋義 每次。意指同樣的狀況經常性的發生。
序號6流擺
序號 6
詞目 流擺
音讀 lâu-pái
釋義 時機、機會。
序號7擺撥
序號 7
詞目 擺撥
音讀 pái-puah
釋義 擺平。常用於祈求神明解除災禍。 借錢來周轉。
序號8逐擺
序號 8
詞目 逐擺
音讀 ta̍k-pái
釋義 每次。
序號9頭擺
序號 9
詞目 頭擺
音讀 thâu-pái
釋義 頭一次、第一次。
序號10頂擺
序號 10
詞目 頂擺
音讀 tíng-pái
釋義 上次、前回。
序號11一半擺仔
序號 11
詞目 一半擺仔
音讀 tsi̍t-puànn-pái-á
釋義 偶爾、一兩次。
序號12擺脫
序號 12
詞目 擺脫
音讀 pái-thuat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
序號 13
詞目 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
音讀 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong.
釋義 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。
部分符合 「pái 擺」 有13筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 後擺 āu-pái 下次、下回。 將來、未來。
2 下擺 ē-pái 下次、下回。
3 彼擺 hit pái 那次。
4 往擺 íng-pái 以前、早先。
5 見擺 kiàn-pái 每次。意指同樣的狀況經常性的發生。
6 流擺 lâu-pái 時機、機會。
7 擺撥 pái-puah 擺平。常用於祈求神明解除災禍。 借錢來周轉。
8 逐擺 ta̍k-pái 每次。
9 頭擺 thâu-pái 頭一次、第一次。
10 頂擺 tíng-pái 上次、前回。
11 一半擺仔 tsi̍t-puànn-pái-á 偶爾、一兩次。
12 擺脫 pái-thuat (臺華共同詞 ,無義項)
13 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong. 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。