kái 解

完全符合 「kái 解」 有1筆

序號1解
序號 1
詞目
音讀 kái
釋義 解除、消除。 分剖。 明白。
完全符合 「kái 解」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kái 解除、消除。 分剖。 明白。

部分符合 「kái 解」 有42筆

序號1誤解
序號 1
詞目 誤解
音讀 gōo-kái
釋義 誤會。判斷錯誤。
序號2和解
序號 2
詞目 和解
音讀 hô-kái
釋義 雙方停止紛爭,重歸於好。
序號3解悶
序號 3
詞目 解悶
音讀 kái-būn
釋義 消解愁悶。
序號4解厄
序號 4
詞目 解厄
音讀 kái-eh
釋義 消災。消解災難、免除災禍。
序號5解約
序號 5
詞目 解約
音讀 kái-iok
釋義 解除合約。
序號6解決
序號 6
詞目 解決
音讀 kái-kuat
釋義 處理問題並有結果。 消滅、結束。
序號7解散
序號 7
詞目 解散
音讀 kái-sàn
釋義 叫集合的人分散開。 停業。 取消。指對已成立的團體或集合。
序號8解釋
序號 8
詞目 解釋
音讀 kái-sik
釋義 分析闡明、說明某件事的原因。
序號9解心悶
序號 9
詞目 解心悶
音讀 kái-sim-būn
釋義 解悶。
序號10解說
序號 10
詞目 解說
音讀 kái-sueh/kái-seh
釋義 解釋、說明。分析闡明、說明某件事的原因。
序號11解答
序號 11
詞目 解答
音讀 kái-tap
釋義 解釋回答問題。 答案。
序號12解脫
序號 12
詞目 解脫
音讀 kái-thuat
釋義 擺脫。佛教用語,擺脫苦惱,得到自在。 死亡。
序號13解毒
序號 13
詞目 解毒
音讀 kái-to̍k
釋義 解除毒素。
序號14解愁
序號 14
詞目 解愁
音讀 kái-tshiû
釋義 消除憂愁。
序號15解酒
序號 15
詞目 解酒
音讀 kái-tsiú
釋義 醒酒。消解酒醉的狀態。
序號16解除
序號 16
詞目 解除
音讀 kái-tû
釋義 消除、去掉。
序號17解圍
序號 17
詞目 解圍
音讀 kái-uî
釋義 解救。
序號18去傷解鬱
序號 18
詞目 去傷解鬱
音讀 khì-siong-kái-ut
釋義 解除因為受內外傷而產生的血氣鬱結。
序號19勸解
序號 19
詞目 勸解
音讀 khuàn-kái
釋義 排解、勸和。
序號20見解
序號 20
詞目 見解
音讀 kiàn-kái
釋義 觀點、看法、主張、意見。
部分符合 「kái 解」 有42筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 誤解 gōo-kái 誤會。判斷錯誤。
2 和解 hô-kái 雙方停止紛爭,重歸於好。
3 解悶 kái-būn 消解愁悶。
4 解厄 kái-eh 消災。消解災難、免除災禍。
5 解約 kái-iok 解除合約。
6 解決 kái-kuat 處理問題並有結果。 消滅、結束。
7 解散 kái-sàn 叫集合的人分散開。 停業。 取消。指對已成立的團體或集合。
8 解釋 kái-sik 分析闡明、說明某件事的原因。
9 解心悶 kái-sim-būn 解悶。
10 解說 kái-sueh/kái-seh 解釋、說明。分析闡明、說明某件事的原因。
11 解答 kái-tap 解釋回答問題。 答案。
12 解脫 kái-thuat 擺脫。佛教用語,擺脫苦惱,得到自在。 死亡。
13 解毒 kái-to̍k 解除毒素。
14 解愁 kái-tshiû 消除憂愁。
15 解酒 kái-tsiú 醒酒。消解酒醉的狀態。
16 解除 kái-tû 消除、去掉。
17 解圍 kái-uî 解救。
18 去傷解鬱 khì-siong-kái-ut 解除因為受內外傷而產生的血氣鬱結。
19 勸解 khuàn-kái 排解、勸和。
20 見解 kiàn-kái 觀點、看法、主張、意見。