kuann 官

部分符合 「kuann 官」 有35筆

序號21警官
序號 21
詞目 警官
音讀 kíng-kuann
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22官方
序號 22
詞目 官方
音讀 kuann-hong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23官兵
序號 23
詞目 官兵
音讀 kuann-ping
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24軍官
序號 24
詞目 軍官
音讀 kun-kuann
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25士官
序號 25
詞目 士官
音讀 sū-kuann
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26長官
序號 26
詞目 長官
音讀 tióng-kuann
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27做官
序號 27
詞目 做官
音讀 tsò-kuann
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28官佃
序號 28
詞目 官佃
音讀 Kuann-tiān
釋義 臺南市官田(附錄-地名-舊地名)
序號29官田溪
序號 29
詞目 官田溪
音讀 Kuann-tiān-khe
釋義 附錄-地名-溪川名
序號30官田區
序號 30
詞目 官田區
音讀 Kuann-tiān-khu
釋義 臺南市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號31梓官區
序號 31
詞目 梓官區
音讀 Tsú-kuann-khu
釋義 高雄市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號32欲好額等後世,欲做官學做戲。
序號 32
詞目 欲好額等後世,欲做官學做戲。
音讀 Beh hó-gia̍h tán āu-sì, beh tsò-kuann o̍h tsò-hì.
釋義 如果想發財就等下輩子,如果想當官,去戲班子演戲就能過乾癮。諷刺人此生再無致富與升官的機會,有時也用來自嘲。
序號33嚴官府出厚賊;嚴爸母出阿里不達。
序號 33
詞目 嚴官府出厚賊;嚴爸母出阿里不達。
音讀 Giâm kuann-hú tshut kāu tsha̍t; giâm pē-bú tshut a-lí-put-ta̍t.
釋義 過於嚴苛的官府,小偷反而更加猖狂;父母管教過嚴,小孩越是不成材。喻適當的律法及教育更為重要。
序號34做官若清廉,食飯著攪鹽。
序號 34
詞目 做官若清廉,食飯著攪鹽。
音讀 Tsò-kuann nā tshing-liâm, tsia̍h-pn̄g tio̍h kiáu iâm.
釋義 當官若清廉,吃飯得拌鹽。意為當官如果只靠基本官俸而不貪污,生活就會過得清苦,連吃飯都只能加點鹽巴下飯。表示清官無法過富裕奢華的生活;又指清官難為或指無官不貪。
序號35做官騙厝內,做生理騙熟似。
序號 35
詞目 做官騙厝內,做生理騙熟似。
音讀 Tsò-kuann phiàn tshù-lāi, tsò-sing-lí phiàn si̍k-sāi.
釋義 當官的矇騙家人,做生意的欺騙熟人。意謂為官無不詐,經商無不奸。
部分符合 「kuann 官」 有35筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 警官 kíng-kuann (臺華共同詞 ,無義項)
22 官方 kuann-hong (臺華共同詞 ,無義項)
23 官兵 kuann-ping (臺華共同詞 ,無義項)
24 軍官 kun-kuann (臺華共同詞 ,無義項)
25 士官 sū-kuann (臺華共同詞 ,無義項)
26 長官 tióng-kuann (臺華共同詞 ,無義項)
27 做官 tsò-kuann (臺華共同詞 ,無義項)
28 官佃 Kuann-tiān 臺南市官田(附錄-地名-舊地名)
29 官田溪 Kuann-tiān-khe 附錄-地名-溪川名
30 官田區 Kuann-tiān-khu 臺南市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
31 梓官區 Tsú-kuann-khu 高雄市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
32 欲好額等後世,欲做官學做戲。 Beh hó-gia̍h tán āu-sì, beh tsò-kuann o̍h tsò-hì. 如果想發財就等下輩子,如果想當官,去戲班子演戲就能過乾癮。諷刺人此生再無致富與升官的機會,有時也用來自嘲。
33 嚴官府出厚賊;嚴爸母出阿里不達。 Giâm kuann-hú tshut kāu tsha̍t; giâm pē-bú tshut a-lí-put-ta̍t. 過於嚴苛的官府,小偷反而更加猖狂;父母管教過嚴,小孩越是不成材。喻適當的律法及教育更為重要。
34 做官若清廉,食飯著攪鹽。 Tsò-kuann nā tshing-liâm, tsia̍h-pn̄g tio̍h kiáu iâm. 當官若清廉,吃飯得拌鹽。意為當官如果只靠基本官俸而不貪污,生活就會過得清苦,連吃飯都只能加點鹽巴下飯。表示清官無法過富裕奢華的生活;又指清官難為或指無官不貪。
35 做官騙厝內,做生理騙熟似。 Tsò-kuann phiàn tshù-lāi, tsò-sing-lí phiàn si̍k-sāi. 當官的矇騙家人,做生意的欺騙熟人。意謂為官無不詐,經商無不奸。