kong 功

完全符合 「kong 功」 有1筆

序號1功
序號 1
詞目
音讀 kong
釋義 指個人努力過後所獲得的成績。 指事物所達成的效果。
完全符合 「kong 功」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kong 指個人努力過後所獲得的成績。 指事物所達成的效果。

部分符合 「kong 功」 有18筆

序號1用功
序號 1
詞目 用功
音讀 iōng-kong
釋義 努力讀書、勤加修習。
序號2功效
序號 2
詞目 功效
音讀 kong-hāu
釋義 功用、效能。
序號3功課
序號 3
詞目 功課
音讀 kong-khò
釋義 指學生的回家作業。 指佛教徒的早、晚課,內容包括唱讚、誦經、持咒等。
序號4功勞
序號 4
詞目 功勞
音讀 kong-lô
釋義 辛苦付出所累積下來的成績。
序號5功德
序號 5
詞目 功德
音讀 kong-tik
釋義 功業與德行。 佛教稱行善所生的益處。 道士為喪者所作的法會。
序號6破功
序號 6
詞目 破功
音讀 phò-kong
釋義 先前所宣稱或表現的優點、功績,後來被推翻,原形畢露。 本為布袋戲用語,因為被打傷或練功時走火入魔等原因而喪失武功。
序號7成功
序號 7
詞目 成功
音讀 sîng-kong
釋義 指事情有所成就,或達到目標。
序號8做功德
序號 8
詞目 做功德
音讀 tsò-kong-tik/tsuè-kong-tik
釋義 行善、做好事。 喪禮中請和尚或道士做法事。
序號9武功
序號 9
詞目 武功
音讀 bú-kong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10氣功
序號 10
詞目 氣功
音讀 khì-kong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11功用
序號 11
詞目 功用
音讀 kong-iōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12功利
序號 12
詞目 功利
音讀 kong-lī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13功力
序號 13
詞目 功力
音讀 kong-li̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14功能
序號 14
詞目 功能
音讀 kong-lîng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15功率
序號 15
詞目 功率
音讀 kong-lu̍t
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16功臣
序號 16
詞目 功臣
音讀 kong-sîn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17成功
序號 17
詞目 成功
音讀 Sîng-kong
釋義 火車線站名
序號18成功鎮
序號 18
詞目 成功鎮
音讀 Sîng-kong-tìn
釋義 臺東縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
部分符合 「kong 功」 有18筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 用功 iōng-kong 努力讀書、勤加修習。
2 功效 kong-hāu 功用、效能。
3 功課 kong-khò 指學生的回家作業。 指佛教徒的早、晚課,內容包括唱讚、誦經、持咒等。
4 功勞 kong-lô 辛苦付出所累積下來的成績。
5 功德 kong-tik 功業與德行。 佛教稱行善所生的益處。 道士為喪者所作的法會。
6 破功 phò-kong 先前所宣稱或表現的優點、功績,後來被推翻,原形畢露。 本為布袋戲用語,因為被打傷或練功時走火入魔等原因而喪失武功。
7 成功 sîng-kong 指事情有所成就,或達到目標。
8 做功德 tsò-kong-tik/tsuè-kong-tik 行善、做好事。 喪禮中請和尚或道士做法事。
9 武功 bú-kong (臺華共同詞 ,無義項)
10 氣功 khì-kong (臺華共同詞 ,無義項)
11 功用 kong-iōng (臺華共同詞 ,無義項)
12 功利 kong-lī (臺華共同詞 ,無義項)
13 功力 kong-li̍k (臺華共同詞 ,無義項)
14 功能 kong-lîng (臺華共同詞 ,無義項)
15 功率 kong-lu̍t (臺華共同詞 ,無義項)
16 功臣 kong-sîn (臺華共同詞 ,無義項)
17 成功 Sîng-kong 火車線站名
18 成功鎮 Sîng-kong-tìn 臺東縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)