kong 光

部分符合 「kong 光」 有34筆

序號21時光
序號 21
詞目 時光
音讀 sî-kong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22閃光燈
序號 22
詞目 閃光燈
音讀 siám-kong-ting
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23青光眼
序號 23
詞目 青光眼
音讀 tshenn-kong-gán/tshinn-kong-gán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24佛光緣臺北美術館
序號 24
詞目 佛光緣臺北美術館
音讀 Hu̍t-kong-iân Tâi-pak Bí-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號25佛光山
序號 25
詞目 佛光山
音讀 Hu̍t-kong-san
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號26陽光運動公園
序號 26
詞目 陽光運動公園
音讀 Iông-kong Ūn-tōng Kong-hn̂g
釋義 安坑輕軌站名
序號27莒光鄉
序號 27
詞目 莒光鄉
音讀 Kí-kong-hiong
釋義 連江縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號28光復
序號 28
詞目 光復
音讀 Kong-ho̍k
釋義 火車線站名
序號29光復鄉
序號 29
詞目 光復鄉
音讀 Kong-ho̍k-hiong
釋義 花蓮縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號30光復溪
序號 30
詞目 光復溪
音讀 Kong-ho̍k-khe
釋義 附錄-地名-溪川名
序號31光榮碼頭
序號 31
詞目 光榮碼頭
音讀 Kong-îng Bé-thâu
釋義 高雄輕軌站名
序號32林榮新光
序號 32
詞目 林榮新光
音讀 Lîm-îng Sin-kong
釋義 火車線站名
序號33麟光
序號 33
詞目 麟光
音讀 Lîn-kong
釋義 臺北捷運文湖線站名
序號34定光佛廟
序號 34
詞目 定光佛廟
音讀 Tīng-kong-hu̍t-biō
釋義 附錄-地名-廟宇名
部分符合 「kong 光」 有34筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 時光 sî-kong (臺華共同詞 ,無義項)
22 閃光燈 siám-kong-ting (臺華共同詞 ,無義項)
23 青光眼 tshenn-kong-gán/tshinn-kong-gán (臺華共同詞 ,無義項)
24 佛光緣臺北美術館 Hu̍t-kong-iân Tâi-pak Bí-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
25 佛光山 Hu̍t-kong-san 附錄-地名-廟宇名
26 陽光運動公園 Iông-kong Ūn-tōng Kong-hn̂g 安坑輕軌站名
27 莒光鄉 Kí-kong-hiong 連江縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
28 光復 Kong-ho̍k 火車線站名
29 光復鄉 Kong-ho̍k-hiong 花蓮縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
30 光復溪 Kong-ho̍k-khe 附錄-地名-溪川名
31 光榮碼頭 Kong-îng Bé-thâu 高雄輕軌站名
32 林榮新光 Lîm-îng Sin-kong 火車線站名
33 麟光 Lîn-kong 臺北捷運文湖線站名
34 定光佛廟 Tīng-kong-hu̍t-biō 附錄-地名-廟宇名