khong 空

部分符合 「khong 空」 有23筆

序號21時空
序號 21
詞目 時空
音讀 sî-khong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22真空
序號 22
詞目 真空
音讀 tsin-khong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23三代粒積,一代窮空。
序號 23
詞目 三代粒積,一代窮空。
音讀 Sann tāi lia̍p-tsik, tsi̍t tāi khîng-khong.
釋義 三代累積,一代敗光。即三代人辛苦累積的財富,卻被後代一人揮霍殆盡。比喻創業艱辛,守成要謹慎。
部分符合 「khong 空」 有23筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 時空 sî-khong (臺華共同詞 ,無義項)
22 真空 tsin-khong (臺華共同詞 ,無義項)
23 三代粒積,一代窮空。 Sann tāi lia̍p-tsik, tsi̍t tāi khîng-khong. 三代累積,一代敗光。即三代人辛苦累積的財富,卻被後代一人揮霍殆盡。比喻創業艱辛,守成要謹慎。