ki 機

部分符合 「ki 機」 有66筆

序號61機場旅館
序號 61
詞目 機場旅館
音讀 Ki-tiûnn Lí-kuán
釋義 桃園機場捷運站名
序號62機場第一航廈
序號 62
詞目 機場第一航廈
音讀 Ki-tiûnn Tē-it Hâng-hā
釋義 桃園機場捷運站名
序號63機場第二航廈
序號 63
詞目 機場第二航廈
音讀 Ki-tiûnn Tē-jī Hâng-hā
釋義 桃園機場捷運站名
序號64高雄國際機場
序號 64
詞目 高雄國際機場
音讀 Ko-hiông Kok-tsè Ki-tiûnn
釋義 高雄捷運紅線站名
序號65松山機場
序號 65
詞目 松山機場
音讀 Siông-san Ki-tiûnn
釋義 臺北捷運文湖線站名
序號66臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
序號 66
詞目 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
音讀 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē.
釋義 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
部分符合 「ki 機」 有66筆
序號 詞目 音讀 釋義
61 機場旅館 Ki-tiûnn Lí-kuán 桃園機場捷運站名
62 機場第一航廈 Ki-tiûnn Tē-it Hâng-hā 桃園機場捷運站名
63 機場第二航廈 Ki-tiûnn Tē-jī Hâng-hā 桃園機場捷運站名
64 高雄國際機場 Ko-hiông Kok-tsè Ki-tiûnn 高雄捷運紅線站名
65 松山機場 Siông-san Ki-tiûnn 臺北捷運文湖線站名
66 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē. 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。