kau 交

部分符合 「kau 交」 有53筆

序號41交織
序號 41
詞目 交織
音讀 kau-tsit
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號42結交
序號 42
詞目 結交
音讀 kiat-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號43邦交
序號 43
詞目 邦交
音讀 pang-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號44平交道
序號 44
詞目 平交道
音讀 pîng-kau-tō
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號45送交
序號 45
詞目 送交
音讀 sàng-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號46社交
序號 46
詞目 社交
音讀 siā-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號47成交
序號 47
詞目 成交
音讀 sîng-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號48證交所
序號 48
詞目 證交所
音讀 Tsìng-kau-sóo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號49斷交
序號 49
詞目 斷交
音讀 tuān-kau
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號50臺北市兒童交通博物館
序號 50
詞目 臺北市兒童交通博物館
音讀 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號51無枷夯交椅。
序號 51
詞目 無枷夯交椅。
音讀 Bô kê giâ kau-í.
釋義 沒有枷鎖等刑具可披枷帶鎖,竟然將太師椅扛在身上。比喻自找麻煩,庸人自擾。
序號52某大姊,坐金交椅。
序號 52
詞目 某大姊,坐金交椅。
音讀 Bóo-tuā-tsí, tsē kim kau-í.
釋義 娶年長的妻子就像坐上太師椅。形容少夫老妻,丈夫很受寵、頗享福。
序號53龍交龍,鳳交鳳,隱痀的交侗戇。
序號 53
詞目 龍交龍,鳳交鳳,隱痀的交侗戇。
音讀 Lîng kau lîng, hōng kau hōng, ún-ku--ê kau tòng-gōng.
釋義 龍與龍交往,鳳與鳳交往,駝背的人和愚昧的人交往。亦即成材的人和成材的人交往,不成材的人和不成材的人交往,比喻朋友是物以類聚的。可用在正面的意義,也可用在負面的意義。「隱痀」指駝背,「侗戇」指頭腦不靈光。此句的類比方式帶有歧視意味,應注意僅為一種比喻而已。
部分符合 「kau 交」 有53筆
序號 詞目 音讀 釋義
41 交織 kau-tsit (臺華共同詞 ,無義項)
42 結交 kiat-kau (臺華共同詞 ,無義項)
43 邦交 pang-kau (臺華共同詞 ,無義項)
44 平交道 pîng-kau-tō (臺華共同詞 ,無義項)
45 送交 sàng-kau (臺華共同詞 ,無義項)
46 社交 siā-kau (臺華共同詞 ,無義項)
47 成交 sîng-kau (臺華共同詞 ,無義項)
48 證交所 Tsìng-kau-sóo (臺華共同詞 ,無義項)
49 斷交 tuān-kau (臺華共同詞 ,無義項)
50 臺北市兒童交通博物館 Tâi-pak-tshī Jî-tông Kau-thong Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
51 無枷夯交椅。 Bô kê giâ kau-í. 沒有枷鎖等刑具可披枷帶鎖,竟然將太師椅扛在身上。比喻自找麻煩,庸人自擾。
52 某大姊,坐金交椅。 Bóo-tuā-tsí, tsē kim kau-í. 娶年長的妻子就像坐上太師椅。形容少夫老妻,丈夫很受寵、頗享福。
53 龍交龍,鳳交鳳,隱痀的交侗戇。 Lîng kau lîng, hōng kau hōng, ún-ku--ê kau tòng-gōng. 龍與龍交往,鳳與鳳交往,駝背的人和愚昧的人交往。亦即成材的人和成材的人交往,不成材的人和不成材的人交往,比喻朋友是物以類聚的。可用在正面的意義,也可用在負面的意義。「隱痀」指駝背,「侗戇」指頭腦不靈光。此句的類比方式帶有歧視意味,應注意僅為一種比喻而已。