hai 奒

完全符合 「hai 奒」 有1筆

序號1奒
序號 1
詞目
音讀 hai
釋義 龐大的樣子。
完全符合 「hai 奒」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hai 龐大的樣子。

部分符合 「hai 奒」 有0筆

部分符合 「hai 奒」 有0筆
序號 詞目 音讀 釋義