ná 哪

完全符合 「ná 哪」 有1筆

序號1哪
序號 1
詞目
音讀
釋義 疑問詞。怎麼會、怎麼能夠。
完全符合 「ná 哪」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 疑問詞。怎麼會、怎麼能夠。

部分符合 「ná 哪」 有8筆

序號1哪未
序號 1
詞目 哪未
音讀 ná buē/ná bē
釋義 為何還沒。
序號2哪會
序號 2
詞目 哪會
音讀 ná ē
釋義 怎麼會。
序號3哪毋
序號 3
詞目 哪毋
音讀 ná m̄
釋義 何不。為什麼不。
序號4哪通
序號 4
詞目 哪通
音讀 ná-thang
釋義 怎麼可以、豈可。
序號5哪著
序號 5
詞目 哪著
音讀 ná-tio̍h
釋義 何須。哪裡需要。反問語氣,表示沒有必要。
序號6無通生食,哪有通曝乾。
序號 6
詞目 無通生食,哪有通曝乾。
音讀 Bô thang tshenn tsia̍h, ná ū thang pha̍k-kuann.
釋義 生吃都不夠,哪能晒成乾?比喻數量不足,不可能有多餘的留下來。也指個人或家計窘困,沒有餘錢作額外支出。
序號7少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
序號 7
詞目 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
音讀 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong.
釋義 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。
序號8生食都無夠,哪有通曝乾。
序號 8
詞目 生食都無夠,哪有通曝乾。
音讀 Tshenn tsia̍h to bô-kàu, ná ū thang pha̍k-kuann.
釋義 生吃都不夠了,哪有多餘的可以曬乾。「曝乾」通常是指食物過剩時曬乾儲存。比喻現實生活已捉襟見肘,對未來的日子更不敢奢望。
部分符合 「ná 哪」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 哪未 ná buē/ná bē 為何還沒。
2 哪會 ná ē 怎麼會。
3 哪毋 ná m̄ 何不。為什麼不。
4 哪通 ná-thang 怎麼可以、豈可。
5 哪著 ná-tio̍h 何須。哪裡需要。反問語氣,表示沒有必要。
6 無通生食,哪有通曝乾。 Bô thang tshenn tsia̍h, ná ū thang pha̍k-kuann. 生吃都不夠,哪能晒成乾?比喻數量不足,不可能有多餘的留下來。也指個人或家計窘困,沒有餘錢作額外支出。
7 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong. 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。
8 生食都無夠,哪有通曝乾。 Tshenn tsia̍h to bô-kàu, ná ū thang pha̍k-kuann. 生吃都不夠了,哪有多餘的可以曬乾。「曝乾」通常是指食物過剩時曬乾儲存。比喻現實生活已捉襟見肘,對未來的日子更不敢奢望。