khiàu 竅

完全符合 「khiàu 竅」 有1筆

序號1竅
序號 1
詞目
音讀 khiàu
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「khiàu 竅」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khiàu (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「khiàu 竅」 有2筆

序號1開竅
序號 1
詞目 開竅
音讀 khui-khiàu
釋義 指人因為受到開導啟發,終於領悟或變得聰明有見識。
序號2變竅
序號 2
詞目 變竅
音讀 piàn-khiàu
釋義 通權達變、隨機應變。
部分符合 「khiàu 竅」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 開竅 khui-khiàu 指人因為受到開導啟發,終於領悟或變得聰明有見識。
2 變竅 piàn-khiàu 通權達變、隨機應變。